Sök bland överklagade beslut

Här kan du söka efter beslut fattade av Centrala etikprövningsnämnden och Överklagandenämnden för etikprövning.

 

Sidansvarig: kansli@onep.se
SÖKRESULTAT:

Ö 56-2020

Beslutsdatum: 2020-09-14
Projekt

Balansen mellan arbetsliv och privatliv: jämställdhet bland chefer i svenska regioner

Dnr

Ö 56-2020

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 55-2020

Beslutsdatum: 2020-09-14
Projekt

Cellsammansättning i stamcellsskörd hos patienter som fått mobiliserande behandling med Plerixafor

Dnr

Ö 55-2020

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt, Biobankshantering

Ö 54-2020

Beslutsdatum: 2020-09-14
Projekt

Riskfaktorer, sjukdomsmekanismer och ökad förståelse för sjukdomsförloppet i demenssjukdomar

Dnr

Ö 54-2020

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Biobankshantering, Registerforskning

Ö 53-2020

Beslutsdatum: 2020-09-14
Projekt

Inlärning genom artificiell intelligence. Kan en modell skapas för att förutspå graviditet hos par som genomgår IVF, genom att analysera filmsekvenser av embryon som återförts till livmodern?

Dnr

Ö 53-2020

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 52-2020

Beslutsdatum: 2020-09-14
Projekt

En randomiserad dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie för att utvärdera säkerheten och effekten av individuellt upptrappade orala doser av runcaciguat hos personer med klinisk diagnos av njursjukdom med diabetes och/eller högt blodtryck och minst en annan hjärtkärlrelaterad sjukdom

Dnr

Ö 52-2020

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt, Biobankshantering

Ö 45-2020

Beslutsdatum: 2020-09-14
Projekt

En randomiserad, öppen, cross-over studie för att karaktärisera farmakokinetiska parametrar av nikotin efter användning av nya nikotininnehållande produkter för oral användning

Dnr

Ö 45-2020

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 51-2020

Beslutsdatum: 2020-08-17
Projekt

Kroppskonstitution och patientpreferenser vid bröstrekonstruktionskirurgi; att optimera den patientcentrerade behandlingen

Dnr

Ö 51-2020

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Registerforskning, Övriga ärenden

Ö 50-2020

Beslutsdatum: 2020-08-17
Projekt

ASCOV-19 Studier på serokonverterade asymtomatiska individer, jämförelser med allvarlig covid-19 infektion och utvärdering av SARS-Co-V-2-specifika antikroppar

Dnr

Ö 50-2020

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Biobankshantering, Registerforskning

Ö 49-2020

Beslutsdatum: 2020-08-17
Projekt

Ung på jobbet. Instabila anställningar, arbetsmiljö och (o)hållbara arbetsplatser inom detaljhandel

Dnr

Ö 49-2020

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 48-2020

Beslutsdatum: 2020-08-17
Projekt

Sociala nätverk och integration vid Uppsala universitet

Dnr

Ö 48-2020

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 47-2020

Beslutsdatum: 2020-08-17
Projekt

Hur mycket vätska får patienter med sepsis?

Dnr

Ö 47-2020

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Forskning med vuxna med nedsatt beslutskompetens, Registerforskning

Ö 44-2020

Beslutsdatum: 2020-08-17
Projekt

Förekomsten av akut myokardskada i en akutmedicinsk population

Dnr

Ö 44-2020

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 42-2020

Beslutsdatum: 2020-08-17
Projekt

Att vara anhörig på en intensivvårdsavdelning under COVID-19 pandemin

Dnr

Ö 42-2020

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 41-2020

Beslutsdatum: 2020-08-17
Projekt

Fokus på covid-19 och dess effekter på ambulanssjukvården

Dnr

Ö 41-2020

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 40-2020

Beslutsdatum: 2020-08-17
Projekt

Upptag av läkemedel via huden i yttre hörselgången på människa

Dnr

Ö 40-2020

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 39-2020

Beslutsdatum: 2020-08-17
Projekt

En retrospektiv utvärdering av förskrivningsmönster för Voltaren Gel

Dnr

Ö 39-2020

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 38-2020

Beslutsdatum: 2020-08-17
Projekt

Resiliensfaktorers betydelse för samband mellan trauman och hälsa hos svenska ungdomar

Dnr

Ö 38-2020

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 37-2020

Beslutsdatum: 2020-08-17
Projekt

Är multipolär diagnostik kateter nödvändig vid förmaksflimmerablation?

Dnr

Ö 37-2020

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 36-2020

Beslutsdatum: 2020-08-17
Projekt

Tidiga faktorers betydelse för barns och föräldrars hälsa ur ett livsförloppsperspektiv

Dnr

Ö 36-2020

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 35-2020

Beslutsdatum: 2020-08-17
Projekt

POSITIVE - monitorering och förebyggande insatser för att motverka skörhet hos äldre

Dnr

Ö 35-2020

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 46-2020

Beslutsdatum: 2020-07-14
Projekt

Övervikt/Obesitas - en riskfaktor för allvarlig sjukdom i Covid-19?

Dnr

Ö 46-2020

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 43-2020

Beslutsdatum: 2020-07-14
Projekt

Binge-Eating Genetics Initiative BEGIN (forever detta Anorexia Genetics Initiative - ANGI)

Dnr

Ö 43-2020

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 34-2020

Beslutsdatum: 2020-06-15
Projekt

En fas 1/2-prävning av EO2401, ett nytt mikrobiellt härlett terapeutiskt peptidvaccin, i kombination med immunologisk check-point-blockad för PD-1, för behandling av patienter med lokalt avancerat eller metastaserat adrenokortikalt karcinom eller malignt feokromcytom

Dnr

Ö 34-2020

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt, Invasiva ingrepp

Ö 33-2020

Beslutsdatum: 2020-06-15
Projekt

AD04-301. 24 veckors randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk multicenterstudie i fas 3 med parallellgrupp som utvärderar AD04 hos vuxna med alkoholbruksyndrom och vissa gentyper

Dnr

Ö 33-2020

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 32-2020

Beslutsdatum: 2020-06-15
Projekt

En fas III, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie med parallella grupper för effekt och säkerhet av gantenerumab hos patienter med tidig (prodromal till lindrig) Alzheimers sjukdom

Dnr

Ö 32-2020

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt, Invasiva ingrepp

Ö 31-2020

Beslutsdatum: 2020-06-15
Projekt

Mobilitet och smittspridning - studier av relationen mellan anonyma individers rörlighet och smittspridning

Dnr

Ö 31-2020

Beslutsutfall

Återförvisning till Etikprövningsmyndigheten

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 30-2020

Beslutsdatum: 2020-06-15
Projekt

Genus harmoni

Dnr

Ö 30-2020

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 29-2020

Beslutsdatum: 2020-06-15
Projekt

Munhälsa och tandvård hos unga personer vid särskilda ungdomshem. Kartläggning om behov av och uppfattning kring tandvård av munhälsatecken

Dnr

Ö 29-2020

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 28-2020

Beslutsdatum: 2020-06-15
Projekt

Behandling av svår anorexia nervosa

Dnr

Ö 28-2020

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Registerforskning, Forskning med barn

Ö 27-2020

Beslutsdatum: 2020-06-15
Projekt

Identifiering av instabila aterosklerotiska plack med hjälp av imaging och biologiska markörer

Dnr

Ö 27-2020

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 26-2020

Beslutsdatum: 2020-06-15
Projekt

En fas 2b randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie med parallella grupper för att bedöma effekten och säkerheten av oralt trasimod som induktionsterapi hos studiedeltagare med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom

Dnr

Ö 26-2020

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 25-2020

Beslutsdatum: 2020-06-15
Projekt

Inflammationsmarkörer i urin, avföring och saliv

Dnr

Ö 25-2020

Beslutsutfall

Återförvisning till Etikprövningsmyndigheten

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 14-2020

Beslutsdatum: 2020-06-15
Projekt

Studie avseende påverkan från högerextremism/vit makt samt omgivande miljöer i Sverige

Dnr

Ö 14-2020

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 24-2020

Beslutsdatum: 2020-05-18
Projekt

Riskbedömning av självmordstankar hos patienter med ätstörning enligt DSM-5

Dnr

Ö 24-2020

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 23-2020

Beslutsdatum: 2020-05-18
Projekt

Från värdering av risk för framtida hjärtkärlsjukdom till visualisering av tyst åderförkalkning - en populationsbaserad randomiserad studie avseende precision i riskvärdering för optimal prevention

Dnr

Ö 23-2020

Beslutsutfall

Delvis godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 22-2020

Beslutsdatum: 2020-05-18
Projekt

En multicenter, icke-interventionell, prospektiv kohortstudie av patienter med alfa-mannosidos i flera länder

Dnr

Ö 22-2020

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt, Registerforskning

Ö 21-2020

Beslutsdatum: 2020-05-18
Projekt

Effekterna av COVID-19 pandemin på perinatal psykisk hälsa: En multinationell studie

Dnr

Ö 21-2020

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 20-2020

Beslutsdatum: 2020-05-18
Projekt

Epigeneteik kontrollerar hälsa och sjukdom och vårt medvetande påverkas av epigenetik

Dnr

Ö 20-2020

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 19-2020

Beslutsdatum: 2020-05-18
Projekt

Kan man minska antalet andningsuppehåll signifikant hos snarkare med stora halsmandlar genom att ta bort halsmandlarna?

Dnr

Ö 19-2020

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 18-2020

Beslutsdatum: 2020-05-18
Projekt

Samband mellan otillfredsställda psykologiska behov och anorexia nervosa, samt muskeldysfori

Dnr

Ö 18-2020

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 17-2020

Beslutsdatum: 2020-05-18
Projekt

Uppföljning av 2018 års reformering av lagstiftning om våldtäkt

Dnr

Ö 17-2020

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 16-2020

Beslutsdatum: 2020-05-18
Projekt

Utforskning av genetiska och miljöfaktorer vid autismspektrumtillstånd och ADHD med hjälp av tvillingstudier ("RATSS")

Dnr

Ö 16-2020

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 15-2020

Beslutsdatum: 2020-05-18
Projekt

YBRC Ungt blod föryngrar celler

Dnr

Ö 15-2020

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö13-2020

Beslutsdatum: 2020-05-18
Projekt

Utveckling av individanpassad sjukvård för bättre handläggning av hjärtsvikt med normal ejektionsfraktion

Dnr

Ö13-2020

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Biobankshantering, Registerforskning

Ö 12-2020

Beslutsdatum: 2020-04-20
Projekt

En fas-1b, öppenmulticenterstudie av orala kombinationer med LXH254 hos vuxna patienter med framskridet eller metastaserat NRAS-muterat malignt melanom

Dnr

Ö 12-2020

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 9-2020

Beslutsdatum: 2020-04-20
Projekt

Enkätundersökning med syfte att undersöka faktorer som kan påverka genomströmningen på läkarprogrammet Örebro universitet

Dnr

Ö 9-2020

Beslutsutfall

Återförvisning till Etikprövningsmyndigheten

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 11-2020

Beslutsdatum: 2020-03-24
Projekt

Morfins effekter på stress och social interaktion

Dnr

Ö 11-2020

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 10-2020

Beslutsdatum: 2020-03-24
Projekt

Randomiserad kontrollerad studie av PRESSENCE - en problemlösningsträning för barn och ungdomar med problemskapande beteende på SiS ungdomshem

Dnr

Ö 10-2020

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn, Icke medicinsk forskning

Ö 8-2020

Beslutsdatum: 2020-03-24
Projekt

Rituximab för schizofrenispektrumsjukdomar. En pilotstudie.

Dnr

Ö 8-2020

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 7-2020

Beslutsdatum: 2020-03-24
Projekt

Rituximab för tvångssyndrom, en pilotstudie

Dnr

Ö 7-2020

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 4-2020

Beslutsdatum: 2020-03-24
Projekt

En multicenter, randomiserad, dubbelblind samt placebokontrollerad effekt- och säkerhetsstudie av crenezumab hos patienter med förstadium till och mild Alzheimers sjukdom. Studie BN29552.

Dnr

Ö 4-2020

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 6-2020

Beslutsdatum: 2020-02-24
Projekt

Normalstudie friska äldre - NOMAS 3

Dnr

Ö 6-2020

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 5-2020

Beslutsdatum: 2020-02-24
Projekt

Salafist-jihadistiska påverkanskampanjer och dess lokala effekter

Dnr

Ö 5-2020

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 3-2020

Beslutsdatum: 2020-02-24
Projekt

MFx60 +

Dnr

Ö 3-2020

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 2-2020

Beslutsdatum: 2020-02-24
Projekt

En öppen, enarmad studie i fas 1/2 för att utvärdera säkerhet och effekt för ponatinib vid behandling av återkommande eller refraktära leukemier eller solida tumörer hos pediatriska deltagare (barn 1-<18 år)

Dnr

Ö 2-2020

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med barn, Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 1-2020

Beslutsdatum: 2020-02-24
Projekt

Utvärdering av skattningsformulär SNABB i uppföljning av ADHD

Dnr

Ö 1-2020

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 34-2019

Beslutsdatum: 2020-01-15
Projekt

Ett ovanligt syndrom som associeras med amelogenesis imperfecta och nefrokalcinos, en fallrapport med klinisk implikation

Dnr

Ö 34-2019

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 37-2019

Beslutsdatum: 2020-01-15
Projekt

Hydra-studien - Säkerhet och effektivitet av YEARS-algoritmen jämfört med enbart datortomografi av lunchartärer vidmisstänkt lungemboli hos patienter med cancer

Dnr

Ö 37-2019

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 36-2019

Beslutsdatum: 2020-01-15
Projekt

En provsamling för rättsgenetiska referensstudier

Dnr

Ö 36-2019

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 35-2019

Beslutsdatum: 2020-01-15
Projekt

Sköra patienter på akutmottagningen, Universitetssjukhuset Örebro. Geriatric Emergency Medicine study, GEMs.

Dnr

Ö 35-2019

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med vuxna med nedsatt beslutskompetens, Registerforskning

Ö 33-2019

Beslutsdatum: 2020-01-15
Projekt

En internationell prospektiv, oblindad, rand. multicenter fas 3 studie av 177Lu-PSMA-617 vid behandling av patienter med progressiv PSMApositiv metastaserande kastrationsresistent prostatacancer

Dnr

Ö 33-2019

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 32-2019

Beslutsdatum: 2020-01-15
Projekt

Övervakat hälsoprogram hos ungdomar: Digitalt tränings- och mätningsinstrument undersöker träningsmotivation och styrka

Dnr

Ö 32-2019

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 31-2019

Beslutsdatum: 2020-01-15
Projekt

Språkval i årskurs 6 - elevers förväntningar, upplevelser och bedömningar av sitt lärande

Dnr

Ö 31-2019

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning, Forskning med barn

Ö 30-2019

Beslutsdatum: 2019-11-04
Projekt

Eradikeringsförsök av ESBL/pAmpC-producerande Enterobacteriaceae med probiotika

Dnr

Ö 30-2019

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 29-2019

Beslutsdatum: 2019-11-04
Projekt

Geners betydelse för att insjukna i depressions- och psykossjukdom och sambandet med metabola sjukdomar

Dnr

Ö 29-2019

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 28-2019

Beslutsdatum: 2019-11-04
Projekt

Utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar

Dnr

Ö 28-2019

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Registerforskning, Icke medicinsk forskning

Ö 27-2019

Beslutsdatum: 2019-10-07
Projekt

Välmående hos föräldrar till barn utan och med kronisk sjukdom/funktionsnedsättning

Dnr

Ö 27-2019

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Registerforskning, Forskning med barn

Ö 26-2019

Beslutsdatum: 2019-10-07
Projekt

Klinisk och molekylär karaktäristik av utvecklingsförsening och missbildningssyndrom

Dnr

Ö 26-2019

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Forskning med barn, Invasiva ingrepp

Ö 25-2019

Beslutsdatum: 2019-10-07
Projekt

Diagnostik och behandling av postmenopausal blödning på SU

Dnr

Ö 25-2019

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 22-2019

Beslutsdatum: 2019-09-09
Projekt

Akrylamidexponering under graviditeten i förhållande till barnets hälsa och utveckling upp till vuxen ålder: en prospektiv undersökning

Dnr

Ö 22-2019

Beslutsutfall

Återförvisning till Etikprövningsmyndigheten

Ämneskategorier

Forskning med barn, Registerforskning

Ö 20-2019

Beslutsdatum: 2019-09-09
Projekt

En global prospektiv studie med öppen tillgång för att undersöka och optimera kontrollen av multiple skleros (MS) med hjälp av att använda smartphones. Studien kallas "Floodlight open".

Dnr

Ö 20-2019

Beslutsutfall

Återförvisning till Etikprövningsmyndigheten

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 24-2019

Beslutsdatum: 2019-08-12
Projekt

Samspel i samklang med elevernas behov

Dnr

Ö 24-2019

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Forskning med barn, Icke medicinsk forskning

Ö 23-2019

Beslutsdatum: 2019-08-12
Projekt

Fysiologiska och psykologiska effekter av 24 timmars sömnbrist vid vistelse på 3000 meter över havet

Dnr

Ö 23-2019

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 21-2019

Beslutsdatum: 2019-08-12
Projekt

Anorexia nervosa - vilka biologiska markörer och neuropsykologiska avvikelser predisponerar för ätstörning?

Dnr

Ö 21-2019

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 19-2019

Beslutsdatum: 2019-08-12
Projekt

Att mäta känslan av sammanhang bland barn mellan 8-12 år

Dnr

Ö 19-2019

Beslutsutfall

Återförvisning till Etikprövningsmyndigheten

Ämneskategorier

Forskning med barn, Registerforskning

Ö 18-2019

Beslutsdatum: 2019-08-12
Projekt

En randomiserad studie av Zanubrutinib (BGB 3111) i fas 3, jämfört med Ibrutinib hos patienter med recidiverande/refraktär kronisk lymfatisk leukemi eller småeelligt lymfocytärt lymfom

Dnr

Ö 18-2019

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 17-2019

Beslutsdatum: 2019-06-17
Projekt

Kulturkrig pågår: Sexualitet, genus, religion och politik i samtida Brasilien

Dnr

Ö 17-2019

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 16-2019

Beslutsdatum: 2019-06-17
Projekt

Utvärdering av två olika behandlingsmetoder hos barn med karies i sina mjölktänder

Dnr

Ö 16-2019

Beslutsutfall

Återförvisning till Etikprövningsmyndigheten

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 13-2019

Beslutsdatum: 2019-06-17
Projekt

Galldränage med EUS eller PTC

Dnr

Ö 13-2019

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 15-2019

Beslutsdatum: 2019-05-20
Projekt

SMSLivräddare: Koordinering, Motivation och Information

Dnr

Ö 15-2019

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning, Registerforskning

Ö 14-2019

Beslutsdatum: 2019-05-20
Projekt

Immunologisk utvärdering av fotoferesbehandling hos patienter med akut och kronisk Graft-versus-Host sjukdom efter allogen stamcellstransplantation

Dnr

Ö 14-2019

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 12-2019

Beslutsdatum: 2019-05-20
Projekt

En multicenter, epidemiologisk tvärsnittsstudie för att karakterisera fördelningen av normala och förhöjda lipoprotein (a)-nivåer hos patienter med känd hjärt-kärlsjukdom (CTQJ 230 A12001)

Dnr

Ö 12-2019

Beslutsutfall

Återförvisning till Etikprövningsmyndigheten

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 11-2019

Beslutsdatum: 2019-05-20
Projekt

En öppen, interventionell, randomiserad, multicenterstudie i fas 3 av DCC-2618 vs Sunitinib hos patienter med avancerade gastrointestinala stromalcellstumörer efter behandling med imatinib

Dnr

Ö 11-2019

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 10-2019

Beslutsdatum: 2019-04-29
Projekt

Värdighetsbevarande vård i livets slutskede för att möjliggöra förbättrad livskvalitet för äldre personer

Dnr

Ö 10-2019

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 9-2019

Beslutsdatum: 2019-04-29
Projekt

EURO-ICE: Lokal temperatursänkning i hjärtat hos patienter med hjärtinfarkt för att minska infarktens omfattning

Dnr

Ö 9-2019

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 8-2019

Beslutsdatum: 2019-04-29
Projekt

SPCG-15: Primär kirurgi eller strålbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer — en öppen randomiserad klinisk studie

Dnr

Ö 8-2019

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 7-2019

Beslutsdatum: 2019-04-29
Projekt

Prehospitalt etablerad central kärlaccess hos kritiskt sjuka patienter - registrering av kvalitetsparametrar och komplikationer

Dnr

Ö 7-2019

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 6-2019

Beslutsdatum: 2019-04-29
Projekt

Påverkas vår smärtupplevelse av huruvida smärtkommunikation motsäger eller bekräftar vår förväntan?

Dnr

Ö 6-2019

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 5-2019

Beslutsdatum: 2019-03-18
Projekt

Vikten av lyckad visualisering för imaginativ extinktion

Dnr

Ö 5-2019

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 1-2019

Beslutsdatum: 2019-03-18
Projekt

PRIOTAB-KBT. En global, randomiserad, blindad, placebo- och väntelistkontrollerad klinisk prövning av "Prevent It-, en KBT-manual för terapeutstödd behandling över internet av vuxna individer som vill minska sexuellt övergreppsbeteende på barn

Dnr

Ö 1-2019

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 27-2018

Beslutsdatum: 2019-03-18
Projekt

Värderingar och självskattad hälsa — hur påverkas de av integrationsinsatser i det mångkulturella Sverige?

Dnr

Ö 27-2018

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 4-2019

Beslutsdatum: 2019-02-18
Projekt

Att möta utmanande förflyttningar med beteendeinriktade åtgärder — en studie om personer med svår demenssjukdom och den omvårdnadspersonal som stödjer dem vid vardagens förflyttningar

Dnr

Ö 4-2019

Beslutsutfall

Återförvisning till Etikprövningsmyndigheten

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 3-2019

Beslutsdatum: 2019-02-18
Projekt

Validering av experimentella smärtmodeller för kronisk käkmuskelsmärta med avseende på frisättning av vissa smärtmediatorer i relation till stressmarkörer

Dnr

Ö 3-2019

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 2-2019

Beslutsdatum: 2019-02-18
Projekt

Hydroxyklorokin för att förebygga nedsatt glukostolerans och diabetes hos individer med förhöjd risk för autoimmun (typ 1) diabetes

Dnr

Ö 2-2019

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 29-2018

Beslutsdatum: 2019-01-21
Projekt

Romsk queer-konst: Dekolonisering av representationer av den queer-romska "andre" i nutida kulturell och konstnärlig praxis i Europa

Dnr

Ö 29-2018

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 28-2018

Beslutsdatum: 2019-01-21
Projekt

En studie för att utvärdera säkerhet och tolererbarhet av IRL 752 hos patienter med Parkinsondemens

Dnr

Ö 28-2018

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 26-2018

Beslutsdatum: 2018-12-17
Projekt

Post-market klinisk uppföljning for den framtida bedömningen av Motiva Implants Ergonomix Oval Silksurface med Qid i primär bröstförstoring

Dnr

Ö 26-2018

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt, Invasiva ingrepp

Ö 25-2018

Beslutsdatum: 2018-12-17
Projekt

Socialt inflytande och dess effekter på trovärdigheten i fake news i sociala medier

Dnr

Ö 25-2018

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 34-2017

Beslutsdatum: 2018-12-17
Projekt

Enroll-HD: En prospektiv registerstudie i en global kohort av personer med Huntingtons sjukdom (HS)

Dnr

Ö 34-2017

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 23-2018

Beslutsdatum: 2018-10-08
Projekt

Åldrande och hälsa: Effekterna av en åldrande befolkning: Ett livscykelperspektiv på arbete, pension, boende och hälsa

Dnr

Ö 23-2018

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 22-2018

Beslutsdatum: 2018-10-08
Projekt

Aortaballongocklusion vid hjärtstopp

Dnr

Ö 22-2018

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 21-2018

Beslutsdatum: 2018-10-08
Projekt

Nytt enkätutskick i studien kost, livsstil och hälsa bland svenska kvinnor och män — en populationsbaserad uppföljningsstudie i Västmanland, Uppsala och Örebro län

Dnr

Ö 21-2018

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 20-2018

Beslutsdatum: 2018-10-08
Projekt

Svensk nationell inventering av vård och hälsa i särskilda boenden för äldre — återundersökning 1

Dnr

Ö 20-2018

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 19-2018

Beslutsdatum: 2018-09-11
Projekt

Deep brain stimulation vid behandling av svåra tvångssyndrom.

Dnr

Ö 19-2018

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 18-2018

Beslutsdatum: 2018-08-13
Projekt

Symtombörda och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter vid Nordic Clinic

Dnr

Ö 18-2018

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 17-2018

Beslutsdatum: 2018-08-13
Projekt

Att mäta känslan av sammanhang bland barn mellan 8-12 år

Dnr

Ö 17-2018

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskning med barn, Icke medicinsk forskning

Ö 16-2018

Beslutsdatum: 2018-08-13
Projekt

Långtidsuppföljning och rehabilitering av patienter opererade med främre dekompression för degenerativa halsbesvär

Dnr

Ö 16-2018

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 15-2018

Beslutsdatum: 2018-08-13
Projekt

Påminnelser om Gud och välfärdssystemets påverkan på tillit

Dnr

Ö 15-2018

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 13-2018

Beslutsdatum: 2018-06-18
Projekt

En randomiserad dosoptimeringsstudie för utvärdering av effekt och säkerhet av Cobitolimod hos patienter med medelsvår till svår aktiv ulcerös kolit

Dnr

Ö 13-2018

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 12-2018

Beslutsdatum: 2018-06-18
Projekt

Interventioner för att reducera ofrivilliga känslomässiga minnen efter exponering för stressfulla händelser

Dnr

Ö 12-2018

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 11-2018

Beslutsdatum: 2018-06-18
Projekt

Valdeltagande bland utrikes födda

Dnr

Ö 11-2018

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 10-2018

Beslutsdatum: 2018-05-21
Projekt

Akuta förvirringstillstånd (delirium) som komplikation till hjärtkirurgi

Dnr

Ö 10-2018

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 9-2018

Beslutsdatum: 2018-04-23
Projekt

Ger sakralblockad EEG-förändringar hos spädbarn?

Dnr

Ö 9-2018

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 8-2018

Beslutsdatum: 2018-04-23
Projekt

Biologiska mekanismer som styr progress av njursjukdom och uppkomst av kardiovaskulära komplikationer

Dnr

Ö 8-2018

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 7-2018

Beslutsdatum: 2018-03-12
Projekt

Inlärning och timing av rörelser

Dnr

Ö 7-2018

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 6-2018

Beslutsdatum: 2018-03-12
Projekt

Lukten av fördom: Relationen mellan doftkänslighet och fördomar

Dnr

Ö 6-2018

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 5-2018

Beslutsdatum: 2018-03-12
Projekt

Socialt stöd, rädsla och minnesuttryck

Dnr

Ö 5-2018

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 4-2018

Beslutsdatum: 2018-01-29
Projekt

Minimalinvasiv kirurgi vid SI-ledsmärta, en randomiserad kontrollerad studie

Dnr

Ö 4-2018

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 3-2018

Beslutsdatum: 2018-01-29
Projekt

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenter, sekventiell design fas II-studie för att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av injektioner med AZD8601 i hjärtmuskeln under bypass-operation

Dnr

Ö 3-2018

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt, Invasiva ingrepp

Ö 2-2018

Beslutsdatum: 2018-01-29
Projekt

Förekomst och mängd av Akkermansia i tarmfloran hos allmänheten

Dnr

Ö 2-2018

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 1-2018

Beslutsdatum: 2018-01-29
Projekt

Uppföljning av patienter med anorexi som vårdats inom barnpsykiatrisk heldygnsvård och skrivits ut till öppenvårds LPT — en fallbeskrivning

Dnr

Ö 1-2018

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med barn, Icke medicinsk forskning

Ö 33-2017

Beslutsdatum: 2018-01-29
Projekt

THALES: en randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad, multi-center, internationell fas 3 studie för att jämföra behandling med ticagrelor och ASA mot behandling med enbart ASA för prevention av stroke och död hos patienter med akut ischemisk stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA)

Dnr

Ö 33-2017

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 32-2017

Beslutsdatum: 2018-01-29
Projekt

U-CAN: Insamling av prov i prospektiv biobank vid viss cancer.

Dnr

Ö 32-2017

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 31-2017

Beslutsdatum: 2017-11-13
Projekt

En registerstudie ur datajournal, på behandling med Metylfenidat vid ADHD hos vuxna

Dnr

Ö 31-2017

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 30-2017

Beslutsdatum: 2017-11-13
Projekt

Unga vuxna och konsumtionskrediter

Dnr

Ö 30-2017

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 29-2017

Beslutsdatum: 2017-11-13
Projekt

Mätning och uppföljning av standardiserade vårdförlopp inom cancervården

Dnr

Ö 29-2017

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 28-2017

Beslutsdatum: 2017-10-09
Projekt

En pilot-, databas-, icke-interventionstudie som undersöker kliniska och demografiska egenskaper av diabetes mellitus patienter i Sverige som behandlas med insulin med en nyligen lanserad injektionspenna; NovoPene5 Plus.

Dnr

Ö 28-2017

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning, Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 27-2017

Beslutsdatum: 2017-10-09
Projekt

Tarmfloran och hälsa hos allmänheten.

Dnr

Ö 27-2017

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 26-2017

Beslutsdatum: 2017-10-09
Projekt

Migranters livsförlopp: flyttningar, familj, arbete, utbildning och socialförsäkring i Sverige 1990 — 2016.

Dnr

Ö 26-2017

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 25-2017

Beslutsdatum: 2017-10-09
Projekt

Resurser, institutioner, välfärd och hälsa: om folkhälsans förutsättningar i de nordiska länderna.

Dnr

Ö 25-2017

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 24-2017

Beslutsdatum: 2017-10-09
Projekt

Effektivitet och säkerhet vid behandling av järnbrist och järnbristanemi under graviditet med järnisomaltosid (MonoferlD) — en retrospektiv fall-kontroll studie.

Dnr

Ö 24-2017

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 23-2017

Beslutsdatum: 2017-10-09
Projekt

Konsekvenserna av skolmat från biodynamiska, ekologiska och konventionella odlingar för miljö, hälsa och ekonomi.

Dnr

Ö 23-2017

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 22-2017

Beslutsdatum: 2017-09-11
Projekt

MoR i vården

Dnr

Ö 22-2017

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 21-2017

Beslutsdatum: 2017-09-11
Projekt

Butyrats (smörsyras) verkningsmekanismer i människans tjocktarm — konsekvenser för vår tarmhälsa

Dnr

Ö 21-2017

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 20-2017

Beslutsdatum: 2017-09-11
Projekt

Betydelse av Winst Iron "Järntillskott" under graviditet.

Dnr

Ö 20-2017

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 19-2017

Beslutsdatum: 2017-08-14
Projekt

Fas 1B/fas 3 multicenterstudie av Avelumab (MSB0010718C) i kombinationsregimer som inkluderar en immunagonist, pigenetisk modulator, CD20-antagonist och/eller konventionell kemoterapi hos patienter med recidiverande eller refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).

Dnr

Ö 19-2017

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 18-2017

Beslutsdatum: 2017-08-14
Projekt

Utvärdering av byte från Remicade® (infliximab originalpreparat) till Remsima® (infliximab biosimilar) hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.

Dnr

Ö 18-2017

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 17-2017

Beslutsdatum: 2017-08-14
Projekt

Pre- och postoperativ hälsa hos patienter opererade för magmunsbråck. En retrospektiv granskning av journaler. Pre- och postoperativa intervjuer. En prospektiv granskning av journaler

Dnr

Ö 17-2017

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 16-2017

Beslutsdatum: 2017-08-14
Projekt

Patienternas inställning till paracetamol vid feber och subfebrilitet efter stroke.

Dnr

Ö 16-2017

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 15-2017

Beslutsdatum: 2017-08-14
Projekt

Kliniska konsekvenser av införandet av prehospital analys av biokemisk markör (Laktat).

Dnr

Ö 15-2017

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 14-20107

Beslutsdatum: 2017-06-19
Projekt

Multipelsjuka hjärtsviktspatienter: fokus på komorbiditet och dess betydelse för klinisk fenotyp, behandling och livskvalitet: från beskrivning till intervention.

Dnr

Ö 14-20107

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 13-2017

Beslutsdatum: 2017-06-19
Projekt

Identifiering av "exceptional responders" vid onkologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Dnr

Ö 13-2017

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 12-2017

Beslutsdatum: 2017-06-19
Projekt

Stress, ansvar och dysfunktionellt beslutsfattande.

Dnr

Ö 12-2017

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 11-2017

Beslutsdatum: 2017-05-22
Projekt

Assisterad befruktning för hiv-positiva kvinnor och män.

Dnr

Ö 11-2017

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 10-2017

Beslutsdatum: 2017-05-22
Projekt

Evaluering av akuta biverkningar effekten av 14Gr HDR brachyterapi i kombination med hypofraktionerad extern strålbehandling (3 Gy x 14) i behandlingen av lokaliserad prostatacancer med en liten marginal på 3 mm och realtids positionering - en randomiserad studie som jämför två olika behandlingstider.

Dnr

Ö 10-2017

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 9-2017

Beslutsdatum: 2017-04-19
Projekt

Mindfulness som metod för att förbättra välbefinnande, livskvalitet och hälsa hos skolelever i årskurs 0 — 9

Dnr

Ö 9-2017

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn, Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 8-2017

Beslutsdatum: 2017-04-19
Projekt

Kvalitetsanalys av 1074 konsekutiva patienter med hudmelanom som genomgått sentinel node biopsi och/eller körtelutrymning 2006 — 2015 i Stockholm.

Dnr

Ö 8-2017

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 7-2017

Beslutsdatum: 2017-04-19
Projekt

Detektion av sentinel node vid endometrie- och cervixcancer.

Dnr

Ö 7-2017

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp, Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 6-2017

Beslutsdatum: 2017-04-19
Projekt

Att ta mark i professionen. En studie av socialsekreterare i etableringsfasen mellan utbildning och yrkesliv.

Dnr

Ö 6-2017

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 5-2017

Beslutsdatum: 2017-03-15
Projekt

Skånes födelsekohort (SBC-studien)

Dnr

Ö 5-2017

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning, Forskning med barn

Ö 4-2017

Beslutsdatum: 2017-03-15
Projekt

En professionaliserad röst för barnen? BRIS och det nya samhällskontraktet mellan stat och civilsamhälle

Dnr

Ö 4-2017

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn, Registerforskning

Ö 3-2017

Beslutsdatum: 2017-03-15
Projekt

Metod att förutsäga behandlingseffekt för cancerrelaterade sjukdomar

Dnr

Ö 3-2017

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 2-2017

Beslutsdatum: 2017-03-15
Projekt

Hur lossnar näthinnan igen efter gråstarroperation när man tidigare opererats för näthinneavlossning?

Dnr

Ö 2-2017

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 1-2017

Beslutsdatum: 2017-02-22
Projekt

Uppföljning av patienter med esofagusatresi opererade i Uppsala 1994-2013

Dnr

Ö 1-2017

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 36-2016

Beslutsdatum: 2017-01-16
Projekt

Heterogenitetsanalys med MRT vid primär rektalcancer.

Dnr

Ö 36-2016

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 35-2016

Beslutsdatum: 2017-01-16
Projekt

Ett nytt lågdosprotokoll för minimalinvasiva DT-guidade muskuloskeletala interventioner.

Dnr

Ö 35-2016

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 34-2016

Beslutsdatum: 2017-01-16
Projekt

En fas 3, multicenter, multinationell, randomiserad, öppen, parallellgruppstudie av avelumab (MSB0010718C) plus bästa stödjande vård kontra enbart bästa stödjande vård som en underhållsbehandling hos patienter med lokalt framskriden eller metastaserande urotelial cancer, vars sjukdom inte förvärrades efter avslutning av första linjens kemoterapi med platina kemoterapi

Dnr

Ö 34-2016

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 33-2016

Beslutsdatum: 2017-01-16
Projekt

Tillvaratagande av human fostervävnad för tillverkning av mesenkymala celler för kliniskt bruk

Dnr

Ö 33-2016

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 32-2016

Beslutsdatum: 2017-01-16
Projekt

Användbarhet av en strukturerad risk-/skyddsintervju inom socialtjänsten för barn som utsatts för eller bevittnat våld i sin familj — barns, föräldrars och handläggares perspektiv.

Dnr

Ö 32-2016

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn, Registerforskning

Ö 31-2016

Beslutsdatum: 2017-01-16
Projekt

Förekomst av mikroorganismer i myokardbiopsier - en prospektiv studie av patienter med hypertrof obstruktiv kardiomyopati eller bikuspid aortastenos. Ett kontrollmaterial till patienter med dilaterad kardiomyopati/myokardit.

Dnr

Ö 31-2016

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 30-2016

Beslutsdatum: 2016-11-21
Projekt

En registerstudie om könsdysfori; prevalens och tidstrender, riskfaktorer och samsjuldighet, val av risker med behandling

Dnr

Ö 30-2016

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 29-2016

Beslutsdatum: 2016-11-21
Projekt

Genetiska markörer för patienter med Perthes sjukdom

Dnr

Ö 29-2016

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp, Forskning med barn

Ö 28-2016

Beslutsdatum: 2016-11-21
Projekt

Primär skleroserande kolangit (PSC) hos barn - karakteristik och prognos

Dnr

Ö 28-2016

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn, Registerforskning

Ö 27-2016

Beslutsdatum: 2016-11-21
Projekt

Dnr

Ö 27-2016

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 26-2016

Beslutsdatum: 2016-11-21
Projekt

Sena aborter på grund av fosteravvikelser

Dnr

Ö 26-2016

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 25-2016

Beslutsdatum: 2016-10-31
Projekt

Varför avstår fertilitetsutredda par IVF-behandling?

Dnr

Ö 25-2016

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 24-2016

Beslutsdatum: 2016-10-31
Projekt

Invasiva tryck—flödesförhållanden under vila och arbete hos patienter som hjärtkateteriseras — en retrospektiv studie från ett databasmaterial

Dnr

Ö 24-2016

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp, Registerforskning

Ö 23-2016

Beslutsdatum: 2016-10-31
Projekt

Effekter av anknytningsbaserad behandling i familj för familjehemsplacerade barn och ungdomar

Dnr

Ö 23-2016

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn, Icke medicinsk forskning, Registerforskning

Ö 22-2016

Beslutsdatum: 2016-09-26
Projekt

Användning av aortaocklusionsballong på hemodynamiskt instabila traumapatienter på akutmottagningen

Dnr

Ö 22-2016

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 21-2016

Beslutsdatum: 2016-09-26
Projekt

Läkemedelsgenomgångar som överbryggande sjukvård: en multicenter randomiserad kontrollerad studie (MedBridge study)

Dnr

Ö 21-2016

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med vuxna med nedsatt beslutskompetens, Registerforskning

Ö 20-2016

Beslutsdatum: 2016-09-26
Projekt

Kirurgisk behandling av fetma med sleeve gastrektomi hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom

Dnr

Ö 20-2016

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 19-2016

Beslutsdatum: 2016-08-15
Projekt

En fas 2, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att utvärdera multipla doser av AK001 till patienter med måttlig till svår näspolypos

Dnr

Ö 19-2016

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 16-2016

Beslutsdatum: 2016-08-15
Projekt

Effektstudie av läxhjälp för elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet

Dnr

Ö 16-2016

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning, Forskning med barn

Ö 18-2016

Beslutsdatum: 2016-06-27
Projekt

Äldreomsorgens landskap — med seniora kvinnor i fokus

Dnr

Ö 18-2016

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 17-2016

Beslutsdatum: 2016-06-27
Projekt

En dubbelblind, randomiserad, skenprocedurkontrollerad parallellgrupps studie på effekt och säkerhet för allogena mesenkymala prekursorceller (rexlemestrocel-L) hos patienter med kronisk hjärtsvikt orsakad av vänstersidig systolisk dysfunktion av antingen ischemisk eller icke-ischemisk etiologi: DREAM HF-1

Dnr

Ö 17-2016

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 15-2016

Beslutsdatum: 2016-06-27
Projekt

Utveckling av EEG-diagnostik för att bedöma bromsmedicinpåverkan vid demensbehandling, antikolinerg påverkan och vid Demenssjukdomsutredning

Dnr

Ö 15-2016

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 13-2016

Beslutsdatum: 2016-06-27
Projekt

Behovskartläggning av särskilt diagnosanpassat boende för unga vuxna med Huntingtons sjukdom (HD) i Stockholmsregionen

Dnr

Ö 13-2016

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 12-2016

Beslutsdatum: 2016-06-27
Projekt

Hur påverkas den kognitiva funktionen hos kvinnor med äggstockscancer eller tjocktarmscancer?

Dnr

Ö 12-2016

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 14-2016

Beslutsdatum: 2016-05-30
Projekt

Singelblindad studie av volymreduktion av myom i livmodem efter lottning till emobilisering eller mikrovågsbehandling

Dnr

Ö 14-2016

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp, Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 11-2016

Beslutsdatum: 2016-05-30
Projekt

Spelar operatörens erfarenhet roll for patientrapporterat resultat vid höftprotesoperation?

Dnr

Ö 11-2016

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 10-2016

Beslutsdatum: 2016-04-25
Projekt

Kortsiktiga och långsiktiga effekter av neonatalbehandlingar

Dnr

Ö 10-2016

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning, Forskning med barn

Ö 9-2016

Beslutsdatum: 2016-04-25
Projekt

Kvalitetsförbättring av primär höftprotesoperation genom återkoppling av individuella operatörsresultat

Dnr

Ö 9-2016

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 8-2016

Beslutsdatum: 2016-04-25
Projekt

En placebokontrollerad fas I-studie som utvärderar säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik hos enstaka och upprepade stigande doser av BIIB067 administrerade till vuxna personer med amyotrofisk lateralskleros

Dnr

Ö 8-2016

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 5 -2016

Beslutsdatum: 2016-02-29
Projekt

Återhämtning av magsäcksfunktion efter behandling med kortverkande opioider

Dnr

Ö 5 -2016

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 4-2016

Beslutsdatum: 2016-02-29
Projekt

Jämförelse i behandlingseffekt hos hydrocefaluspatienter med öppen och stängd likvorshunt

Dnr

Ö 4-2016

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 32-2015

Beslutsdatum: 2016-02-29
Projekt

Arv och alkohol. En studie av gener som predisponerar för alkoholism.

Dnr

Ö 32-2015

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 3-2016

Beslutsdatum: 2016-01-25
Projekt

Pilotstudie av intemetbaserad kognitiv beteendeterapi på engelska för dysmorfofobi

Dnr

Ö 3-2016

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 2-2016

Beslutsdatum: 2016-01-25
Projekt

Kolhydratsintag hos barn och ungdomar med typ 1-diabetes; äter de mindre än sina jämnåriga kamrater och finns det ett samband mellan mängd intagna kolhydrater och HbA1c?

Dnr

Ö 2-2016

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 1-2016

Beslutsdatum: 2016-01-25
Projekt

Effektiv matematikundervisning för att hjälpa lågpresterande barn i förskolan

Dnr

Ö 1-2016

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 41-2015

Beslutsdatum: 2016-01-25
Projekt

Beror politikers personlighet på att en viss sorts människor blir politiker, eller förändras personligheten genom politiskt arbete?

Dnr

Ö 41-2015

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning, Övriga ärenden

Ö 40-2015

Beslutsdatum: 2016-01-25
Projekt

En öppen, fas la/lb-prövning av DNA-PK-hämmaren MSC2490484A i kombination med strålbehandling hos patienter med framskridna, solida tumörer

Dnr

Ö 40-2015

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 39-2015

Beslutsdatum: 2016-01-25
Projekt

TEDDY - Omgivningsfaktorer för typ 1 diabetes hos barn - tillägg för fortsatt uppföljning av TEDDY barn som är 10 år och äldre

Dnr

Ö 39-2015

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 38-2015

Beslutsdatum: 2016-01-25
Projekt

Resulterar framvisning av befintliga forskningsresurser i ökat användande?

Dnr

Ö 38-2015

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 30-2015

Beslutsdatum: 2016-01-25
Projekt

Vetenskap och beprövad erfarenhet - VBE (analys av domar och myndighetsbeslut)

Dnr

Ö 30-2015

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning, Icke medicinsk forskning

Ö 37-2015

Beslutsdatum: 2015-12-14
Projekt

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III studie som utvärderar effekt och säkerhet av copanlisib i kombination med rituximab hos patienter med recidiverat indolent B-cells non-Hodgkins lymfom (iNHL)

Dnr

Ö 37-2015

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 36-2015

Beslutsdatum: 2015-12-14
Projekt

Hypertrofa kardiomyopati er - förekomst av mikroorganismer i hjärtat?

Dnr

Ö 36-2015

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 35-2015

Beslutsdatum: 2015-12-14
Projekt

Farmakokinetiska studier av fritt och proteinbundet vankomycin i plasma, liquor och urin (Pharmacokinetic studies of free and protein bound vancomycin in plasma, cerebrospinal fluid, and urine)

Dnr

Ö 35-2015

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med vuxna med nedsatt beslutskompetens, Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 34-2015

Beslutsdatum: 2015-12-14
Projekt

Blindtarmsinflammation hos barn

Dnr

Ö 34-2015

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 33-2015

Beslutsdatum: 2015-11-23
Projekt

Protokoll CTT116855: En 12-månaders studie för att jämföra tre olika studieläkemedel hos patienter med KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom) som har en sjukdomshistoria med försämringsepisoder

Dnr

Ö 33-2015

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 31-2015

Beslutsdatum: 2015-11-23
Projekt

Ett avbrott i livet - interventionsstudie för att minska påverkan av cancer på fertilitet och sexualitet hos tonåringar och unga vuxna

Dnr

Ö 31-2015

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 29-2015

Beslutsdatum: 2015-11-23
Projekt

Salutogena faktorer i medelåldern av betydelse för ett gott åldrande - SilverMONICA-projektet

Dnr

Ö 29-2015

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Biobankshantering, Registerforskning

Ö 28-2015

Beslutsdatum: 2015-11-23
Projekt

Medicin i livets gränsområden: Fosterforskning och framväxten av etisk kontrovers i Sverige

Dnr

Ö 28-2015

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 27-2015

Beslutsdatum: 2015-11-23
Projekt

En pilotstudie av bindvävsceller från placenta till patienter som har akuta svåra inflammatoriska och immunologiska sjukdomar i olika organ, till exempel lunga, lever, tarm,bukspottskörtel, hjärta, njurar, livmoder, blodkärl.

Dnr

Ö 27-2015

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 26-2015

Beslutsdatum: 2015-11-23
Projekt

Trauma och resiliens - Ensamkommande unga/unga vuxnas erfarenheter av välbefinnande på gruppboende

Dnr

Ö 26-2015

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 25-2015

Beslutsdatum: 2015-10-26
Projekt

Abatacept för att förebygga diabetes hos släktingar med ökad risk för typ 1-diabetes.

Dnr

Ö 25-2015

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 24-2015

Beslutsdatum: 2015-10-26
Projekt

Skapandet av möss med humant immunsystem

Dnr

Ö 24-2015

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 23-2015

Beslutsdatum: 2015-10-26
Projekt

Genetiska och molekylära effekter av sömnbrist på metabola organ.

Dnr

Ö 23-2015

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 22-2015

Beslutsdatum: 2015-10-26
Projekt

Den felande länken - utveckling och utvärdering av en person-centrerad överföring från strokeenhet till hemmet med fortsatt rehabilitering i hemmet.

Dnr

Ö 22-2015

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 21-2015

Beslutsdatum: 2015-10-26
Projekt

Validering av en ny kontinuerlig minimalinvasiv metod för lungvolymbestämning (dynamisk kapnografi) hos sövda bam.

Dnr

Ö 21-2015

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn, Invasiva ingrepp

Ö 20-2015

Beslutsdatum: 2015-09-21
Projekt

Glukosmätning på navelsträngsblod i syfte att utveckla säkrare glukosmätning på neonater

Dnr

Ö 20-2015

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 19-2015

Beslutsdatum: 2015-09-21
Projekt

Kirurgisk behandling för icke-nedstigna testiklar: en nationell kartläggning av alla pojkar i Sverige under åren 2001-2013.

Dnr

Ö 19-2015

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 18-2015

Beslutsdatum: 2015-08-10
Projekt

En nationell kartläggning av barn som opererats för appendicit i Sverige under åren 2001-2013

Dnr

Ö 18-2015

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 17-2015

Beslutsdatum: 2015-08-10
Projekt

Retrospektiv analys över buksmärtor och re-operation efter överviktskirurgi.

Dnr

Ö 17-2015

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 13-2015

Beslutsdatum: 2015-08-10
Projekt

Ögonrörelsemätning för screening av läs- och skrivsvårigheter.

Dnr

Ö 13-2015

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Forskning med barn, Icke medicinsk forskning

Ö 16-2015

Beslutsdatum: 2015-06-15
Projekt

Kvalitativa intervjuer med syfte att utforska upplevelsen och påverkan på livskvalitet av icke-småcellig lungcancer.

Dnr

Ö 16-2015

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 15-2015

Beslutsdatum: 2015-06-15
Projekt

Stabilitet och komplexitet i psykiatrisk slutenvård.

Dnr

Ö 15-2015

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Forskning med vuxna med nedsatt beslutskompetens

Ö 14-2015

Beslutsdatum: 2015-06-15
Projekt

Bedömning av kriminell belastning i domar

Dnr

Ö 14-2015

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 12-2015

Beslutsdatum: 2015-05-18
Projekt

Utprövning på svenska barn av ett standardiserat frågeformulär.

Dnr

Ö 12-2015

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet, Icke medicinsk forskning

Ö 11-2015

Beslutsdatum: 2015-05-18
Projekt

Familjefokuserat omhändertagande av föräldrar i samband med anestesi av barn 0-10 år.

Dnr

Ö 11-2015

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 10-2015

Beslutsdatum: 2015-05-18
Projekt

Fosters och mödrars hälsa hos gravida kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom.

Dnr

Ö 10-2015

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 9-2015

Beslutsdatum: 2015-05-18
Projekt

Fallstudier av undertrycksbehandling med Avance Solo NBWT systemet.

Dnr

Ö 9-2015

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 8-2015

Beslutsdatum: 2015-04-16
Projekt

Klinisk och molekylär karaktäristik av utvecklingsförsening och missbildningssyndrom.

Dnr

Ö 8-2015

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Forskning med barn, Registerforskning

Ö 7-2015

Beslutsdatum: 2015-04-16
Projekt

Genetiska studier av sjukdomar som ger hjärtsvikt.

Dnr

Ö 7-2015

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 6-2015

Beslutsdatum: 2015-04-16
Projekt

Kan alla barn klara skolans mål?

Dnr

Ö 6-2015

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 5-2015

Beslutsdatum: 2015-04-16
Projekt

Samband mellan akuta återinläggningar, postoperativ vårdtid och reinterventioner och komplikationer registrerade i Svenskt Bråckregister.

Dnr

Ö 5-2015

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 4-2015

Beslutsdatum: 2015-04-16
Projekt

Jämförelse mellan mammors,pappors och barns/ungdoms skattning av SDQ i ett barn- och ungdomspsykiatriskt sammanhang

Dnr

Ö 4-2015

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med barn, Registerforskning

Ö 3-2015

Beslutsdatum: 2015-03-09
Projekt

Studie av psykiskt välbefinnande hos nyblivna föräldrapar i Östergötland.

Dnr

Ö 3-2015

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 2-2015

Beslutsdatum: 2015-03-09
Projekt

Etiska värderingar hos läkarstudenter.

Dnr

Ö 2-2015

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 1-2015

Beslutsdatum: 2015-02-02
Projekt

Magnesium i dricksvatten och högt blodtryck under graviditeten

Dnr

Ö 1-2015

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 43-2014

Beslutsdatum: 2015-02-02
Projekt

Projekt: Sjukfrånvaro bland unga vuxna personer med psykisk ohälsa

Dnr

Ö 43-2014

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 42-2014

Beslutsdatum: 2015-02-02
Projekt

Undersökning av långtidseffekter av bruk av anabola steroider hos idrottsutövare som avstängts av Riksidrottsförbundet för doping: medicinska, psykologiska och sociala aspekter.

Dnr

Ö 42-2014

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 41-2014

Beslutsdatum: 2015-02-02
Projekt

Projekt: Bostadstillägg för pensionärer - effekter av information och förenklad ansökan

Dnr

Ö 41-2014

Beslutsutfall

Delvis godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning, Registerforskning

Ö 40-2014

Beslutsdatum: 2014-12-16
Projekt

Utbredning av och riskfaktorer för våld mot personer inom personkrets 1 i LSS.

Dnr

Ö 40-2014

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 39-2014

Beslutsdatum: 2014-12-16
Projekt

Medicinsk ekonomi kontra medicinsk etik: Läkarperspektivet.

Dnr

Ö 39-2014

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 38-2014

Beslutsdatum: 2014-12-16
Projekt

Projekt: Bröstböldens behandlingsprocess

Dnr

Ö 38-2014

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 37-2014

Beslutsdatum: 2014-11-20
Projekt

Akut kranskärlsröntgen efter hjärtstopp-DISCO trial.

Dnr

Ö 37-2014

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 36-2014

Beslutsdatum: 2014-11-18
Projekt

Vad innebär "normal" bröstmjölk? Socio-kulturella, miljömässiga och mikrobiologiska aspekter på sammansättning av mänsklig mjölk

Dnr

Ö 36-2014

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn, Icke medicinsk forskning

Ö 35-2014

Beslutsdatum: 2014-11-18
Projekt

Kvinnor med bröstcancer - en kvalitativ studie om synen på mammografiscreening

Dnr

Ö 35-2014

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 34-2014

Beslutsdatum: 2014-10-22
Projekt

Okända och kända mikroorganismer som nya orsaker till infektion i hjärna och hjärta.

Dnr

Ö 34-2014

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 33-2014

Beslutsdatum: 2014-10-22
Projekt

Betydelsen för barn och familjer av ökad samverkan kring bara och familjer i riskzonen.

Dnr

Ö 33-2014

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 32-2014

Beslutsdatum: 2014-10-22
Projekt

Akut lymfatisk leukemi hos äldre samt sekundär till annan hematologisk sjukdom eller cancerbehandling. Populationsbaserad studie.

Dnr

Ö 32-2014

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 31-2014

Beslutsdatum: 2014-10-22
Projekt

Försäkringsbedrägerier: en selektionsstudie.

Dnr

Ö 31-2014

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 30-2014

Beslutsdatum: 2014-10-22
Projekt

Hemliga tvångsmedel: inhämtning av uppgifter i underrättelseverksamhet.

Dnr

Ö 30-2014

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 29-2014

Beslutsdatum: 2014-10-22
Projekt

Målsägandes medverkan i rättsprocessen.

Dnr

Ö 29-2014

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 28-2014

Beslutsdatum: 2014-10-22
Projekt

Kartläggning av bedrägeribrott.

Dnr

Ö 28-2014

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 26-2014

Beslutsdatum: 2014-10-22
Projekt

Behandling av män med pedofili som upplever ökad risk att begå sexuella övergrepp mot barn: En RCT om degerelix effektivitet som akutpreparat och en fall kontrollstudie som biomarkörer for riskvärdering.

Dnr

Ö 26-2014

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 27-2014

Beslutsdatum: 2014-09-25
Projekt

En jämförelse av punchgraft och standardbehandling av kroniska ben- och fotsår - en retrospektiv kohortstudie.

Dnr

Ö 27-2014

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 25-2014

Beslutsdatum: 2014-09-25
Projekt

Välfärdsservice i förändring. Betydelsen av den kommunala kontexten och lokalpolitikers preferenser, värderingar och levnadsförhållanden.

Dnr

Ö 25-2014

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 24-2014

Beslutsdatum: 2014-08-19
Projekt

Patientrapporterad postoperativ återhämtning efter pankreas- och esofaguskirurgi

Dnr

Ö 24-2014

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 23-2014

Beslutsdatum: 2014-08-19
Projekt

En internationell studie om säkerhetsaspekter vid osteopatisk behandling av barn.

Dnr

Ö 23-2014

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 22-2014

Beslutsdatum: 2014-08-19
Projekt

Patientrapporterade mått i akuta leukemiregister

Dnr

Ö 22-2014

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 20-2014

Beslutsdatum: 2014-06-30
Projekt

Förbättrar drogavgivande ballonger och stentar resultaten efter endovaskulär behandling av benartärsjukdom? En nationell randomiserad multicenterstudie.

Dnr

Ö 20-2014

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 19-2014

Beslutsdatum: 2014-06-30
Projekt

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning.

Dnr

Ö 19-2014

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 18-2014

Beslutsdatum: 2014-06-30
Projekt

Bragt om livet - en studie om gärningsmannakarakteristika. Ny titel: Grova våldsbrott - en studie om gärningsmannakarakteristi

Dnr

Ö 18-2014

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 17-2014

Beslutsdatum: 2014-06-30
Projekt

Planerade byten av vårdmiljöer för barn i samhällsvård.

Dnr

Ö 17-2014

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 16-2014

Beslutsdatum: 2014-06-18
Projekt

Observationsstudie av komplikationer, resursanvändning och kostnader för stomipatienter.

Dnr

Ö 16-2014

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 15-2014

Beslutsdatum: 2014-06-18
Projekt

Förstoppning hos barn med cancer - effekt och påfrestning vid behandling av två olika typer av lavemang.

Dnr

Ö 15-2014

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 14-2014

Beslutsdatum: 2014-06-18
Projekt

Arbetsrelaterad statisk låg muskelaktivitet bland nordiska skördarförare som riskfaktor för funktionsnedsättning (RIFABILITY).

Dnr

Ö 14-2014

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 13-2014

Beslutsdatum: 2014-06-18
Projekt

Hälso- och utbildningsutfall bland barn med samkönade föräldrar.

Dnr

Ö 13-2014

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 10-2014

Beslutsdatum: 2014-06-18
Projekt

Användning av metod för hel-genom sekvensering vid diagnostik av ärftliga sjukdomar.

Dnr

Ö 10-2014

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 12-2014

Beslutsdatum: 2014-04-16
Projekt

Optimerad behandling för att skydda njurfunktionen vid svårbehandlad typ 2 diabetes och samtidig övervikt/fetma.

Dnr

Ö 12-2014

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 11-2014

Beslutsdatum: 2014-04-16
Projekt

Kronobiologiska metoder inom psykiatrisk slutenvård i Göteborg.

Dnr

Ö 11-2014

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 9-2014

Beslutsdatum: 2014-04-16
Projekt

Lokal tillförsel av alpha-lactalbumin i komplex med oleat (HAMLET); molekylära och cellulära effekter på celler i rektala adenom.

Dnr

Ö 9-2014

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 8-2014

Beslutsdatum: 2014-04-16
Projekt

Prospektiva studier av spädbarn med hög respektive låg risk för att utveckla genomgripande störningar i utvecklingen.

Dnr

Ö 8-2014

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 7-2014

Beslutsdatum: 2014-03-27
Projekt

Attityder till interprofessionell samverkan och lärande inom området bensår

Dnr

Ö 7-2014

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 6-2014

Beslutsdatum: 2014-03-27
Projekt

Jämförelse av två tryckmätningsmetoder (iFR och FFR) i kranskärl hos patienter med stabil kärlkramp och instabil kranskärlssjukdom.

Dnr

Ö 6-2014

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 5-2014

Beslutsdatum: 2014-03-04
Projekt

Inverkan av ketamin på kognitiva funktioner hos friska forskningspersoner. EudraCT nr 2013-004182-13

Dnr

Ö 5-2014

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 4-2014

Beslutsdatum: 2014-02-20
Projekt

Betydelsen av hormonella faktorer och kognitiv funktion för livslängd och sjuklighet. The Skaraborg in the Elderly Study.

Dnr

Ö 4-2014

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 2-2014

Beslutsdatum: 2014-02-20
Projekt

Kan bildterapi stärka ungdomars identitet och delaktighet i sin egen utveckling, i strävan mot ett självständigt liv?

Dnr

Ö 2-2014

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 1-2014

Beslutsdatum: 2014-01-21
Projekt

Förvärv av vävnad från försökspersoner med astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom och från friska frivilliga försökspersoner.

Dnr

Ö 1-2014

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 41-2013

Beslutsdatum: 2014-01-21
Projekt

En randomiserad, dubbelblind, placebo- och aktiv-kontrollerad, parallellgrupps studie, med syfte att undersöka effekt och säkerhet av 12 veckors behandling, en gång per dag med två doser av inhalerat Olodaterol + Tiotropium i fast doskombination (administrerat med Respimat ® inhalator) hos patienter med moderat till svår kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL (OTEMTO T M 2).

Dnr

Ö 41-2013

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 40-2013

Beslutsdatum: 2014-01-21
Projekt

En randomiserad, dubbelblind, "dubbeldummy," jämförelse i parallella grupper mellan EUEMC/V I (en fast kombination av umeclidinium och vilanterol) och tiotrpium hos patienter med KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) som är sumtomatiska vid tiotropiumbehandling.

Dnr

Ö 40-2013

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 39-2013

Beslutsdatum: 2014-01-21
Projekt

Att uppmärksamma våld i nära relationer - ett pilotprojekt inom Barnhälsovården i Stockholms läns landsting.

Dnr

Ö 39-2013

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 38-2013

Beslutsdatum: 2013-12-17
Projekt

En studie för att utvärdera effekt och säkerhet av en intravenös dos med 150 mg Fosaprepitant Dimeglumine (MK - 0517) för förebyggande av cytostatikautlöst illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling som har en medelhög risk att ge illamående och kräkningar.

Dnr

Ö 38-2013

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 37-2013

Beslutsdatum: 2013-12-17
Projekt

En sjukhuskohort-baserad databasstudie om diagnos, behandling, prognos och omhändertagande hos äldre hjärtsviktspatienter.

Dnr

Ö 37-2013

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 36-2013

Beslutsdatum: 2013-12-03
Projekt

Komplikationer efter datortomografi med konstrast: incidens och prognos.

Dnr

Ö 36-2013

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 34-2013

Beslutsdatum: 2013-12-03
Projekt

Projekt: Missbildningsdiagnostik av foster med magnetisk resonanstomografi.

Dnr

Ö 34-2013

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 33-2013

Beslutsdatum: 2013-10-30
Projekt

Kvalitetsregister för strålbehandling

Dnr

Ö 33-2013

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 32-2013

Beslutsdatum: 2013-10-30
Projekt

Projekt: SPECTAcolor: ett europeiskt nätverk för studier hos patienter med cancer i tjocktarm och ändtarm.

Dnr

Ö 32-2013

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 31-2013

Beslutsdatum: 2013-10-30
Projekt

Projekt: Barn med assistansersättning.

Dnr

Ö 31-2013

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 30-2013

Beslutsdatum: 2013-10-30
Projekt

Projekt: A retrospective study for mapping the characteristics of TMJ patients.

Dnr

Ö 30-2013

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 29-2013

Beslutsdatum: 2013-09-23
Projekt

Projekt: Internetbaserad screening och stegvis vård vid symptom på ångest och depression hos patienter med cancer - ett delprojekt inom U-CARE

Dnr

Ö 29-2013

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 28-2013

Beslutsdatum: 2013-08-26
Projekt

Projekt: Kunskapsutveckling för ökad samverkan mellan barn- och vuxenvård inom socialtjänsten.

Dnr

Ö 28-2013

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 27-2013

Beslutsdatum: 2013-07-12
Projekt

Projekt: Relation mellan olika aspekter på behandling av hjärtstopp och cerebral funktion samt livskvalitet bland överlevare.

Dnr

Ö 27-2013

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 26-2013

Beslutsdatum: 2013-07-12
Projekt

Projekt: Välbefinnande och stresshantering bland tävlingsidrottare: Utvärdering av utbildande interventionsmodeller

Dnr

Ö 26-2013

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 25-2013

Beslutsdatum: 2013-07-12
Projekt

Projekt: Hälsa och ohälsa hos papperslösa migranter

Dnr

Ö 25-2013

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 24-2013

Beslutsdatum: 2013-06-26
Projekt

Projekttitel: En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas II studie för att utvärdera säkerhet och effekt av GS-6624, en monoklonad antikropp med lysyloxidase liknande 2(LOXL2) hos patienter med primär skleroserande kolangit (PSC).

Dnr

Ö 24-2013

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 23-2013

Beslutsdatum: 2013-06-13
Projekt

Projekt: Vitamin D-status och samband mellan vitamin D och glukosnivåer bland barn och ungdomar med fetma.

Dnr

Ö 23-2013

Beslutsutfall

Delvis godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 22-2013

Beslutsdatum: 2013-05-28
Projekt

Utvärdering SMADIT-Örebro (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken)

Dnr

Ö 22-2013

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 21-2013

Beslutsdatum: 2013-05-28
Projekt

Vem ställer upp? Arv, miljö och kandidatnominering

Dnr

Ö 21-2013

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 20-2013

Beslutsdatum: 2013-05-28
Projekt

Feberkramp - ofarligt tillstånd eller potentiell neurologisk skadefaktor?

Dnr

Ö 20-2013

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 7-2013

Beslutsdatum: 2013-05-28
Projekt

Förekomst av potentiella trauman hos dem som söker Barn- och ungdomspsykiatrin

Dnr

Ö 7-2013

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 19-2013

Beslutsdatum: 2013-04-25
Projekt

Projekt: Förståelse och agerande i förhållande till risk och riskkommunikation - relationen mellan Migrationsverket och asylsökande

Dnr

Ö 19-2013

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 18-2013

Beslutsdatum: 2013-04-25
Projekt

Projekt: ORIGIN A L E - ORIGIN And Legacy Effects - Uppföljning av ORIGIN-studien i avsikt att finna eventuella kvardröjande effekter av tidigt insatt insulinbehandling vad avser hjärt-kärlhändelser.

Dnr

Ö 18-2013

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 17-2013

Beslutsdatum: 2013-04-25
Projekt

Projekt: En öppen, multicenterstudie för att undersöka farmakokinetik och säkerhet av agomelatin i tre dosnivåer hos barn och ungdomar (7-17 år) med egentlig depression

Dnr

Ö 17-2013

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 14-2013

Beslutsdatum: 2013-04-25
Projekt

Projekt: Betydelse av BMI, ålder, abstinenstid och nikotinbruk hos män i subfertila par med avseende på spermakvalitet.

Dnr

Ö 14-2013

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 13-2013

Beslutsdatum: 2013-04-25
Projekt

Projekt: Kan kortvarig kalciumsänkande behandling med kalcimimetika underlätta behandlingsbeslut vid primär hyperparatyreoidism genom att förutsäga effekter av kirurgi sk behandling avseende kognitiva, psykiska och muskulära symptom?

Dnr

Ö 13-2013

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 12-2013

Beslutsdatum: 2013-04-25
Projekt

Projekt: Stressomets inverkan på sjukdomsförekomst och dödlighet.

Dnr

Ö 12-2013

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 11-2013

Beslutsdatum: 2013-04-25
Projekt

Projekt: Den subjektiva konstruktionen av sexuell och reproduktiv hälsa bland Europeiska muslimer: interkulturella interaktioner inom hälso- och sjukvårdssystemet.

Dnr

Ö 11-2013

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 10-2013

Beslutsdatum: 2013-04-25
Projekt

Projekt: Uppföljning av samtliga personer behandlade i SLL för paragangliom. 2006-2012

Dnr

Ö 10-2013

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 9-2013

Beslutsdatum: 2013-04-25
Projekt

Projekt: Effekt av EMLA® plåster för reduktion av smärta i samband med injektioner med sterilt vatten - en randomiserad kontrollerad studie.

Dnr

Ö 9-2013

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 16-2013

Beslutsdatum: 2013-04-22
Projekt

Projekt: Randomiserad placebokontrollerad dubbelblind fas Il-studie med DGLA-kräm som appliceras på kuden kos patienter med mild till måttlig atopisk dermatit för att undersöka krämens effektivitet ock säkerhet.

Dnr

Ö 16-2013

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 15-2013

Beslutsdatum: 2013-04-22
Projekt

Projekt: Säkerhet och effekt av två olika behandlingsstrategier med Rivaroxaban i jämförelse med en behandlingsstrategi med Waran hos patienter med förmaksflimmer som genomgått PCI med stent. RIVAROXAFL3003

Dnr

Ö 15-2013

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 8-2013

Beslutsdatum: 2013-04-03
Projekt

Projekt: Vitamin D-status och samband mellan vitamin D och glukosnivåer bland barn och ungdomar med fetma

Dnr

Ö 8-2013

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 6-2013

Beslutsdatum: 2013-04-03
Projekt

Projekt: Påverkar EMLA antikroppssvaret vid varicellavaccination

Dnr

Ö 6-2013

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 5-2013

Beslutsdatum: 2013-02-21
Projekt

Utvärdering av ny biokemisk markör för leverfibros/-cirrhos, samt levercancer

Dnr

Ö 5-2013

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 4-2013

Beslutsdatum: 2013-02-21
Projekt

Konnektiviteten mellan thalamus och cortex under sömn, anestesi och vakenhet, mätt med fMRI och spektroskopi. (Konnekt-studien)

Dnr

Ö 4-2013

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 3-2013

Beslutsdatum: 2013-02-07
Projekt

Projekt: Underlättad återhämtning efter operation med borttagande av urinbiås an (ERAS vid cystektomi)

Dnr

Ö 3-2013

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 2-2013

Beslutsdatum: 2013-02-07
Projekt

Projekt: Socialförsäkringens betydelse för kvinnor och män med statlig personlig assistans i uppfyllandet av de nationella folkhälsomålen

Dnr

Ö 2-2013

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 1-2013

Beslutsdatum: 2013-02-07
Projekt

Projekt: Utbildning för elever inom den sociala ungdomsvården: Etnicitet och genus i åtgärdsprograms- och vårdplansdokumentation

Dnr

Ö 1-2013

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 51-2012

Beslutsdatum: 2013-02-07
Projekt

Vestibulodyni (smärta i underlivet): Hur gick det sedan?

Dnr

Ö 51-2012

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 52-2012

Beslutsdatum: 2013-01-07
Projekt

Säkerhet och effekt av abiraterontabletter i kombination med prednison och hormon- eller kirurgisk behandling (androgen deprivation therapy

Dnr

Ö 52-2012

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 50-2012

Beslutsdatum: 2012-12-19
Projekt

Hur väl kan ryggfriska personer diskriminera mellan olika kotnivåer i ländryggen vid mekanisk provokation?

Dnr

Ö 50-2012

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 49-2012

Beslutsdatum: 2012-12-19
Projekt

Långtidsuppföljning efter operation på grund av kronisk lungemboli

Dnr

Ö 49-2012

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 48-2012

Beslutsdatum: 2012-12-19
Projekt

Diabetes under graviditet, Malmö 2005-2010

Dnr

Ö 48-2012

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 47-2012

Beslutsdatum: 2012-12-19
Projekt

Användning av anti-depressiva mediciner och folsyra under graviditet och långsiktig påverkan på barnet

Dnr

Ö 47-2012

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 46-2012

Beslutsdatum: 2012-12-19
Projekt

En internationell pragmatisk, randomiserad kontrollerad studie avseende homeopati som tillägg till vanlig vård, vid behandling av kvinnor med premenstruella besvär (PMS)

Dnr

Ö 46-2012

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 45-2012

Beslutsdatum: 2012-11-16
Projekt

Jag kan, jag vågar. Ett samverkansprojekt för att skapa förutsättningar för barn och unga med funktionsnedsättningar att delta i olika idrottsaktiviteter.

Dnr

Ö 45-2012

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 44-2012

Beslutsdatum: 2012-11-16
Projekt

Barnahus som kommunikativ verksamhet

Dnr

Ö 44-2012

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 43-2012

Beslutsdatum: 2012-11-16
Projekt

Projekt: "Är barn som sover lite mer sjuka än andra?"

Dnr

Ö 43-2012

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö-42 2012

Beslutsdatum: 2012-11-16
Projekt

Ansökan om etisk granskning av projektet Fallbaserat utbildningsverktyg för läkare inom medicinsk bilddiagnostik.

Dnr

Ö-42 2012

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 41-2012

Beslutsdatum: 2012-10-12
Projekt

Asylsökandes hälsostrategier- och samhällets

Dnr

Ö 41-2012

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 40-2012

Beslutsdatum: 2012-10-12
Projekt

Medtronics epilepsiregister (MORE: Medtronic Registry for Epilepsy) är ett observationsregister avseende patienter med refraktär epilepsi som avses behandlas och/eller redan behandlas med Medtronic djup hjämstimulering för refraktär epilepsi.

Dnr

Ö 40-2012

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 38-2012

Beslutsdatum: 2012-10-12
Projekt

Sårbarhet och resilience(styrka) bland patienter med fibromyalgi och/eller kroniskt trötthetssyndrom/ME syndrom: En kartläggning med hjälp av KS A M attachmentprofil, copingstrategier samt skattning av ångest, depression och utmattning.

Dnr

Ö 38-2012

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 31-2012

Beslutsdatum: 2012-10-12
Projekt

Projekt: Ansökan om etisk granskning av projektet "Toby Barnstudien."

Dnr

Ö 31-2012

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 37-2012

Beslutsdatum: 2012-10-12
Projekt

Psykologiska faktorer kopplade till ungdomar som skolkar.

Dnr

Ö 37-2012

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 36-2012

Beslutsdatum: 2012-10-12
Projekt

Insiktsförmåga och uppsåt: En jämförande studie av begreppens funktion i rättspsykiatriska utlåtanden och domar.

Dnr

Ö 36-2012

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 35-2012

Beslutsdatum: 2012-10-12
Projekt

Traumatiska händelser tidigt i livet och senare sjukdomsrik och vårdutnyttjande hos både de drabbade barnen och deras familjer: ett socialepidemiologiskt perspektiv. (Traumatic events in early life and later risk, and health care utilization of both the affected children and their families: a social epidemiological perspective.)

Dnr

Ö 35-2012

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 34-2012

Beslutsdatum: 2012-09-21
Projekt

MEK116513 - En fas III, randomiserad, öppen studie jämförande kombinationen av BRAF-hämmare (dabrafenib) och MEK-hämmare (trametinib) mot BRAF-hämmaren vemurafenib hos patienter med avancerat eller metastaserat malignt melanom

Dnr

Ö 34-2012

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt, Biobankshantering

Ö 33-2012

Beslutsdatum: 2012-09-21
Projekt

Uppföljning av behandlingsresultat och biverkningar gällande patienter behandlade för prostatacancer

Dnr

Ö 33-2012

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 30-2012

Beslutsdatum: 2012-09-21
Projekt

Att placera kvinnor på platsen: Stadsmiljö och kvinnlig mobilitet. Lärdomar från våldtäktsfall.

Dnr

Ö 30-2012

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 32-2012

Beslutsdatum: 2012-08-23
Projekt

Web-baserad anpassad familjecentrerad utbildning (AFU) - en hälsofrämjande insats för ökad delaktighet när en närstående drabbas av cancer

Dnr

Ö 32-2012

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 12-2012

Beslutsdatum: 2012-07-11
Projekt

En 26-veckors randomiserad, aktivt kontrollerad dubbel-blind, parallellgrupps, multicenter, säkerhetsstudie, för att utvärdera riskerna för allvarliga astmarelaterade händelser under behandling med Symbicort®, en kombination av inhalerad corticosteroid (ICS)(budesonid) och en långtidsverkande beta-2 - agonist (LABA) (formoterol), jämfört med behandling endast med ICS (budesonid) hos patienter från 12 års ålder med astma

Dnr

Ö 12-2012

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 19-2012

Beslutsdatum: 2012-07-02
Projekt

Samband mellan utbildningsnivå som mått på kognition och genetiska markörer i en populationsstudie

Dnr

Ö 19-2012

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 20-2012

Beslutsdatum: 2012-05-30
Projekt

Effekt av koncentration och uppmärksamhet på utvecklingen av central och perifer trötthet

Dnr

Ö 20-2012

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 17-2012

Beslutsdatum: 2012-05-30
Projekt

Rytm- och rörelseträning av arm/handfunktion efter stroke med Congatrumma

Dnr

Ö 17-2012

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 18-2012

Beslutsdatum: 2012-05-29
Projekt

Tre städer - en förstudie om organiserad brottlighet

Dnr

Ö 18-2012

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 16-2012

Beslutsdatum: 2012-05-29
Projekt

"Straffrättsligt ansvar hos unga lagöverträdare med en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället".

Dnr

Ö 16-2012

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 15-2012

Beslutsdatum: 2012-05-23
Projekt

Morfologisk verifikation vid misstänkt återfall på bröstcancersjukdom; andel bröstcanceråterfall, andel annan malign tumör samt andel benign vävnad/sjukdom. Genomgång av redan tagna prover - kvalitetssäkringsprojekt.

Dnr

Ö 15-2012

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 13-2012

Beslutsdatum: 2012-05-15
Projekt

Differentialdiagnostiskt värde av lumbalpunktion vid utredning av åskknallshuvudvärk

Dnr

Ö 13-2012

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 5-2012

Beslutsdatum: 2012-05-15
Projekt

Projekt: Lärande och intersektionalitet inom hälso- och sjukvårdens mikrosystem

Dnr

Ö 5-2012

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 2-2012

Beslutsdatum: 2012-05-15
Projekt

En multicenter, randomiserad, parallellgrupp, dubbelblind studie med aktiv kontroll för att utvärdera effekt och säkerhet med Aiiskiren monoterapi eller vid kombinationsbehandling med Aliskiren/Enalapril jämfört med Enalapril monoterapi på morbiditet och mortalitet hos patienter med måttlig till svår kronisk hjärtsvikt

Dnr

Ö 2-2012

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 14-2012

Beslutsdatum: 2012-05-08
Projekt

Tillgångsinriktad brottsbekämpning på fältet

Dnr

Ö 14-2012

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 11-2012

Beslutsdatum: 2012-05-08
Projekt

Tvångsvård av gravida missbrukare - en rättsvetenskaplig komparativ studie

Dnr

Ö 11-2012

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 10-2012

Beslutsdatum: 2012-05-08
Projekt

Könsskillnader vid handläggning av depression (Gender differences in management of depression)

Dnr

Ö 10-2012

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 8-2012

Beslutsdatum: 2012-05-08
Projekt

En ny terapi för prevention och behandling av akut njursvikt hos kritiskt svårt sjuka patienter.

Dnr

Ö 8-2012

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 4-2012

Beslutsdatum: 2012-03-23
Projekt

Dopaminets roll för självbilden

Dnr

Ö 4-2012

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 9-2012

Beslutsdatum: 2012-03-21
Projekt

Projekt: Betydelsefulla möten i familjehemsvård BiFAMNojekt

Dnr

Ö 9-2012

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med barn, Icke medicinsk forskning

Ö 7-2012

Beslutsdatum: 2012-03-21
Projekt

Effekter av ett antenatalt yogaprogram

Dnr

Ö 7-2012

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 6-2012

Beslutsdatum: 2012-03-21
Projekt

Behandling av högt blodsocker med exenatid i ambulanssjukvården på patienter med misstänkt akut stroke

Dnr

Ö 6-2012

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 3-2012

Beslutsdatum: 2012-03-21
Projekt

Projekt: PanCare uppföljningsstudier efter cancer i barn- och ungdomsåren (PanCareSurFup)

Dnr

Ö 3-2012

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 1-2012

Beslutsdatum: 2012-01-26
Projekt

Projekt: Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie med parallella grupper och fast dos av effekten av Lu AA21004 på kognitiv dysfunktion hos vuxna patienter med egentlig depression

Dnr

Ö 1-2012

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 45-2011

Beslutsdatum: 2012-01-26
Projekt

Projekt: Kirurgia minor i primärvården - en jämförelse mellan rent och sterilt

Dnr

Ö 45-2011

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 44-2011

Beslutsdatum: 2012-01-26
Projekt

Projekt: Unga utsatta för våldtäkt och övergrepp: Finns hjälp att få? Hur mår de idag? En webbaserad studie

Dnr

Ö 44-2011

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 43-2011

Beslutsdatum: 2012-01-26
Projekt

Projekt: SIV projektet. Sjuksköterskemottagningar I samVerkan - en modell för vård och omhändertagande av patienter med cancer i huvud- och halsområdet

Dnr

Ö 43-2011

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 37-2011

Beslutsdatum: 2011-12-19
Projekt

Projekt: Uppföljning av behandlingsresultat och biverkningar gällande patienter behandlade för prostatacancer med inre och/eller yttre strålbehandling i Södra sjukvårdsregionen under åren 2004-2010

Dnr

Ö 37-2011

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 41-2011

Beslutsdatum: 2011-12-13
Projekt

Projekt: Kvalitetssäkringsarbete inom den rättspsykiatriska öppenvården

Dnr

Ö 41-2011

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 40-2011

Beslutsdatum: 2011-12-13
Projekt

Projekt: Äldre suicidbenägna patienters stödbehov

Dnr

Ö 40-2011

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 42-2011

Beslutsdatum: 2011-12-12
Projekt

Studie över betydelsen för överlevnad efter hjärtstopp då tidig revaskularisering utförs efter ett kortvarigt hjärtstopp eller under hjärt-lungräddning (HLR) på patient där HLR av hög kvalité startat inom en minut från hjärtstoppet

Dnr

Ö 42-2011

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med vuxna med nedsatt beslutskompetens

Ö 39-2011

Beslutsdatum: 2011-12-12
Projekt

Projekt: Ungdomars psykiska hälsa - analys av nationella data

Dnr

Ö 39-2011

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 38-2011

Beslutsdatum: 2011-12-12
Projekt

Projekt: Undersökningar av redoxproteiner under fosterlivet

Dnr

Ö 38-2011

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 35-2011

Beslutsdatum: 2011-11-17
Projekt

Projekt: En studie med syfte att fastställa säkerhet och effekt av rVWF:rFVIII och rVWF för behandling och förebyggande av blödningsepisoder

Dnr

Ö 35-2011

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 34-2011

Beslutsdatum: 2011-11-17
Projekt

Projekt: R E V E A L En randomiserad studie för att undersöka effekten av anacetrapib hos patienter med kärlsjukdom

Dnr

Ö 34-2011

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 33-2011

Beslutsdatum: 2011-11-17
Projekt

Projekt: Behandlingsförsök av anorexi-kakexi med intraspinalt tillfört ghrelin

Dnr

Ö 33-2011

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 32-2011

Beslutsdatum: 2011-11-17
Projekt

Projekt: Studier av cellbiologiska, genetiska och epigenetiska faktorer vid normal blodbildning. Kontrollmaterial för studier av myelodyspla

Dnr

Ö 32-2011

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 31-2011

Beslutsdatum: 2011-11-17
Projekt

Projekt: En multicenter, dubbelblind, 58 veckors uppföljningsstudie för att undersöka säkerhet och tolerabilitet av BMS-820836 hos patienter

Dnr

Ö 31-2011

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 36-2011

Beslutsdatum: 2011-11-10
Projekt

Projekt: Ett globalt kliniskt uppföljningsprogram för patienter med Mucopolysackaridos (MPS) typ VI

Dnr

Ö 36-2011

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 30-2011

Beslutsdatum: 2011-10-21
Projekt

Projekt: Fysisk aktivitet: Hälsonytta och Risker vid Motionsidrott - Deltagare i Vasaloppet 1955-2010

Dnr

Ö 30-2011

Beslutsutfall

Delvis godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 29-2011

Beslutsdatum: 2011-10-21
Projekt

Projekt: Dödlighet i hjärtsvikt och evidensbaserad läkemedelsbehandling i Sverige. Vård på lika villkor?

Dnr

Ö 29-2011

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 28-2011

Beslutsdatum: 2011-10-21
Projekt

Projekt: Svenska värksvaghetsstudien

Dnr

Ö 28-2011

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 27-2011

Beslutsdatum: 2011-10-21
Projekt

Projekt: Behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) med joderat aktivt kol (lodoCarb®)

Dnr

Ö 27-2011

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 26-2011

Beslutsdatum: 2011-10-21
Projekt

Projekt: OPTIONS; en observationsstudie för utvärdering av ett utbildningsprogram för behandlingsval vid oplanerad dialysstart

Dnr

Ö 26-2011

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 25-2011

Beslutsdatum: 2011-09-22
Projekt

Projekt: Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multipel ökande dosstudie för att bedöma säkerhet, tolerans, immunogenicitet, farmakodynamisk respons samt farmakokinetik av intravenösa infusioner med BAN2401 till patienter med mild till måttlig Alzheimers sjukdom

Dnr

Ö 25-2011

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 24-2011

Beslutsdatum: 2011-09-14
Projekt

Projekt: Åderförkalkning. Hur, när och varför börjar åderförkalkningsprocessen?

Dnr

Ö 24-2011

Beslutsutfall

Delvis godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 23-2011

Beslutsdatum: 2011-07-29
Projekt

Projekt: Livssituation och den sexuella hälsan hos hivinfekterade unga vuxna med afrikansk bakgrund

Dnr

Ö 23-2011

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 22-2011

Beslutsdatum: 2011-07-29
Projekt

Projekt: Intimbarriärkräm med probiotisk effekt. Utvärdering av förebyggande effekt på UVI, en pilotstudie

Dnr

Ö 22-2011

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 21-2011

Beslutsdatum: 2011-07-29
Projekt

Projekt: Kartläggning av hur riskbedömning och riskhantering är relaterade till utskrivning av rättspsykiatriska patienter från Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall

Dnr

Ö 21-2011

Beslutsutfall

Delvis godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 19-2011

Beslutsdatum: 2011-07-18
Projekt

Projekt: Kartläggning av hur riskbedömning och riskhantering är relaterade till utskrivning av rättspsykiatriska patienter från Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall

Dnr

Ö 19-2011

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 16-2011

Beslutsdatum: 2011-07-18
Projekt

ojekt: Effekt av behandling med Metylfenidat på mental uttröttbarhet ("hjärntrötthet") och smärta hos personer som drabbats av skallskada

Dnr

Ö 16-2011

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 20-2011

Beslutsdatum: 2011-06-23
Projekt

Projekt IV - individen i vardagen, gruppbostad i förändring.

Dnr

Ö 20-2011

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 18-2011

Beslutsdatum: 2011-06-21
Projekt

Projekt: Vägledd internetbaserad självhjälpsbehandling för svår förlossningsrädsla

Dnr

Ö 18-2011

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 17-2011

Beslutsdatum: 2011-06-21
Projekt

Projekt: Läkarstudenters lärande i primärvården - vad innebär en god lärandemiljö för studenter och handledare och hur upplever patienterna

Dnr

Ö 17-2011

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 15-2011

Beslutsdatum: 2011-06-03
Projekt

Projekt: Fas 4, öppen, 2-årig säkerhetsstudie på flera kliniker av Lisdexamfetamindimesylat hos barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år med uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning (ADHD)

Dnr

Ö 15-2011

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 14-2011

Beslutsdatum: 2011-06-03
Projekt

Projekt: En fas 3, randomiserad, dubbelblind, placebo- och aktivt kontrollerad, dosoptimerande säkerhets- och effektstudie av guanfacinhydroklorid depot hos barn och ungdomar mellan 6-17 år med Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) (uppmärksamhetsstörning med överaktivitet) med parallella grupper på flera kliniker

Dnr

Ö 14-2011

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 13-2011

Beslutsdatum: 2011-06-03
Projekt

Projekt: En fas 3, dubbelblind, placebokontrollerad, långsiktig med randomiserat utsättande multicenterstudie av effekt och säkerhet för guanfacinhydroklorid med fördröjd insättning till barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år med uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitetssyndrom

Dnr

Ö 13-2011

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 12-2011

Beslutsdatum: 2011-05-17
Projekt

Projekt: Trombsugning vid akut hjärtinfarkt i Skandinavien (TASTE studien)

Dnr

Ö 12-2011

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med vuxna med nedsatt beslutskompetens

Ö 11-2011

Beslutsdatum: 2011-05-17
Projekt

Projekt: "Studie över betydelsen för överlevnad av att höja patientens ben under HLR".

Dnr

Ö 11-2011

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med vuxna med nedsatt beslutskompetens

Ö 8-2011

Beslutsdatum: 2011-05-06
Projekt

Projekt: NOSS Nordic obstetric surveillance system (NOSS Nordiskt obstetriskt säkerhetssystem)

Dnr

Ö 8-2011

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 6-2011

Beslutsdatum: 2011-05-06
Projekt

Projekt: Utvärdering av risken för cervixcancer och risken för förtidsbörd efter genomgången LEEP konisering

Dnr

Ö 6-2011

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 10-2011

Beslutsdatum: 2011-04-29
Projekt

Projekt: Erfarenheter från psykiatrisk intensivvård

Dnr

Ö 10-2011

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 9-2011

Beslutsdatum: 2011-04-29
Projekt

Projekt: Utarbeta en systematisk och standardiserad modell för dokumentation och processorienterad omvårdnad för sjuksköterskor och implementera den i primärvården

Dnr

Ö 9-2011

Beslutsutfall

Delvis godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 7-2011

Beslutsdatum: 2011-04-29
Projekt

Projekt: Körteldysplasi och tumörmultifokalitet i gallträdet hos patienter med gallblåsecancer

Dnr

Ö 7-2011

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 5-2011

Beslutsdatum: 2011-04-29
Projekt

Projekt: Kvinnors och mäns tillgång till kataraktkirurgi - varför så olika i olika regioner? Studier vid svenska ögonkliniker, vårdcentraler

Dnr

Ö 5-2011

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 30-2010

Beslutsdatum: 2011-03-04
Projekt

Epileptiska anfall vid hypoglykemi, hypocalcemia hypomagnesemi: Analys av anfallsförekomst i relation till S-glykosnivåer, S-calcium, S-magnesium

Dnr

Ö 30-2010

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 2-2011

Beslutsdatum: 2011-03-04
Projekt

Projekt: pH reglerande effekt och säkerhet av Laccures vaginala tablett i patienter med bakteriell vaginos. En öppen, kontrollerad parallellgruppsstudie med adaptiv design

Dnr

Ö 2-2011

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 29-2010

Beslutsdatum: 2011-03-04
Projekt

"Mo R i vården". Ett nytt koncept för livsstilsförändring. Matordning på recept (MoR) genom Motiverande samtal

Dnr

Ö 29-2010

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 28-2010

Beslutsdatum: 2011-03-04
Projekt

LifeGene. Prospektiv kohortstudie över förekomst och orsaker för komplaxa vanliga sjukdomar

Dnr

Ö 28-2010

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 3-2011

Beslutsdatum: 2011-02-14
Projekt

Projekt: Långtidsuppföljning av patienter som har tinnitusbesvär. Tinnitusbesvärens relation till ångest och depression

Dnr

Ö 3-2011

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 4-2011

Beslutsdatum: 2011-02-09
Projekt

Projekt: Utvärdering av Kurage-programmet - en biopsykosocial behandlingsmetod för personer med heroinmissbruk

Dnr

Ö 4-2011

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 1-2011

Beslutsdatum: 2011-02-04
Projekt

Projekt: Förmaks flimmer och HIS-ablation. Retrospektiv uppföljning med avseende på komplikationer och utveckling av hjärtsvikt.

Dnr

Ö 1-2011

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 32-2010

Beslutsdatum: 2011-02-04
Projekt

Longitudinell utforskning av autismspektrumstörningars orsaker med hjälp av diskordanta monozygota tvillingar/Roots of Autism Twin Study Sweden ("CATSS-RATSS")

Dnr

Ö 32-2010

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 31-2010

Beslutsdatum: 2011-02-04
Projekt

Studie av förlängd behandling med dabigatran hos patienter med förmaksflimmer som har behandlats med dabigatran inom RELY-studien 1160.26, samt grupprandomiserad studie för att utvärdera effekten av aktiv kunskapsöverföring på behandlingsresultat (RELYABLE).

Dnr

Ö 31-2010

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 27-2010

Beslutsdatum: 2010-12-14
Projekt

Projekt: Hur kan grundutbildningsstudenternas deltagande i landstingsverksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete ge bestående effekter?

Dnr

Ö 27-2010

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 26-2010

Beslutsdatum: 2010-12-14
Projekt

Projekt: Hunden som hjälpmedel - unga typ-l-diabetiker och deras alarmerande servicehundar

Dnr

Ö 26-2010

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 25-2010

Beslutsdatum: 2010-12-14
Projekt

Projekt: "Morbiditet och mortalitet efter kärlkirurgisk intervention. En nationell epidemiologisk studie baserad på SWEDVASC, patientregistret (PAR) och dödsorsaksregistret" (Version nummer: 1)

Dnr

Ö 25-2010

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 22-2010

Beslutsdatum: 2010-11-09
Projekt

Projekt: Utvärdering av en telefonbaserad psykologisk intervention (ph-act) för att utveckla äldre människors autonomi

Dnr

Ö 22-2010

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 23-2010

Beslutsdatum: 2010-11-09
Projekt

Projekt: Sjukdomsuppfattning och hälsorelaterad livskvalitet vid kronisk njursvikt - kraftfulla faktorer som skulle kunna påverka hälsobetee

Dnr

Ö 23-2010

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 24-2010

Beslutsdatum: 2010-11-04
Projekt

Projekt: Beröringsterapi inom akutsjukvård

Dnr

Ö 24-2010

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 19-2010

Beslutsdatum: 2010-11-04
Projekt

Projekt: Kliniska uppföljningsstudier av neurointensivvårdspatienter

Dnr

Ö 19-2010

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 17-2010

Beslutsdatum: 2010-11-04
Projekt

Projekt: Celldelningsgrad mätt med DiviTum en ny parameter inom klinisk medicin, applikation inom primärvården

Dnr

Ö 17-2010

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 18-2010

Beslutsdatum: 2010-10-28
Projekt

Projekt: Klassificering av våldtäktsmän utifrån beteendemönster och predicering av återfall

Dnr

Ö 18-2010

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 20-2010

Beslutsdatum: 2010-10-20
Projekt

Projekt: Arbetslivsinriktad rehabilitering - en randomiserad, kontrollerad studie av intervention på individ- och arbetsplatsnivå - ReWESS

Dnr

Ö 20-2010

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 21-2010

Beslutsdatum: 2010-10-08
Projekt

Projekt: Europeisk studie på reumatiker behandlade med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel: utvärdering av smärtlindring, mag/tarmbesvär, följ samhet och användande av sjukvårdens resurser

Dnr

Ö 21-2010

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 15-2010

Beslutsdatum: 2010-09-24
Projekt

Projekt: Kliniskt utfall efter öppen radikal prostatectomi jämfört med laparoskopisk radikal prostatectomi vid tidig prostatacancer

Dnr

Ö 15-2010

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 16-2010

Beslutsdatum: 2010-09-22
Projekt

Projekt: Självbild, anknytningsmönster och livshändelser hos ätstörningspatienter och deras föräldrar före och efter behandling

Dnr

Ö 16-2010

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 14-2010

Beslutsdatum: 2010-09-22
Projekt

Projekt: Vilka faktorer har betydelse vid valet av potentiell framtida partner

Dnr

Ö 14-2010

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 13-2010

Beslutsdatum: 2010-07-13
Projekt

Projekt: Identifiering av stroke på larmcentralen, SOS Alarm. En studie för att undersöka hur stroke identifieras och huruvida FAST, face-arm-speech-test, används på larmcentralen i Stockholm idag för identifiering av stroke. Om FAST används, ökar det i så fall identifiering av stroke och/eller kan andra faktorer utskiljas som "markörer" för mer effektiv identifiering av stroke på larmcentral.

Dnr

Ö 13-2010

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Forskning med vuxna med nedsatt beslutskompetens

Ö 12-2010

Beslutsdatum: 2010-07-13
Projekt

Projekt: Regionala skillnader i behandlingsalternativ, informationstillgänglighet och hälsorelaterad livskvalitet för patienter diagnostiserade med Parkinsons sjukdom

Dnr

Ö 12-2010

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 11-2010

Beslutsdatum: 2010-06-11
Projekt

Projekt: CT angiografisk uppföljning av patienter som genomgått kranskärlskirurgi mellan år 1993 och 1997; en randomiserad, prospektiv longitudinell studie

Dnr

Ö 11-2010

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 10-2010

Beslutsdatum: 2010-06-11
Projekt

Projekt: Nordic Childhood Cancer Study: Sena komplikationer och deras prevention Version nummer: 100121

Dnr

Ö 10-2010

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn, Icke medicinsk forskning, Registerforskning

Ö 9-2010

Beslutsdatum: 2010-06-11
Projekt

Projekt: Utvärdering av tandregleringsvård efter avslutad behandling - en analys av bettmorfologi och patienttillfredsställelse

Dnr

Ö 9-2010

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 8-2010

Beslutsdatum: 2010-05-12
Projekt

Projekt: Familjerättsliga processer och beslut i ett skolperspektiv - med utsatta barn i fokus ett pilotprojekt/Familjrättsliga problem möter förskola och skola - En pilotstudie

Dnr

Ö 8-2010

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 7-2010

Beslutsdatum: 2010-04-29
Projekt

Projekt: En experimentell studie avseende postural kontroll hos personer med långvariga ländryggsbesvär samt effekter av balansträning på postural kontroll vid funktionella rörelser

Dnr

Ö 7-2010

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 6-2010

Beslutsdatum: 2010-04-29
Projekt

Projekt: Kontinuerlig massage av uterus vid placentaretention

Dnr

Ö 6-2010

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 5-2010

Beslutsdatum: 2010-04-06
Projekt

Projekt: Uppföljning och behandling av flickor och kvinnor med Turners syndrom i Sverige

Dnr

Ö 5-2010

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 4-2010

Beslutsdatum: 2010-04-06
Projekt

Projekt: En dubbelblind, placebokontrollerad studie för att studera effekt och säkerhet av 20, 50 och 100 mg SSR125543 en gång dagligen hos patienter med egentlig depression, med escitalopram som referensläkemedel

Dnr

Ö 4-2010

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 3-2010

Beslutsdatum: 2010-03-04
Projekt

Projekt: Jämförelse mellan ustekinumab (Stelara®) och placebo vid behandling av psoriasisartrit under 24 veckor samt långtidsuppföljning av behandling med ustekinumab avseende effekt och säkerhet

Dnr

Ö 3-2010

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 2-2010

Beslutsdatum: 2010-03-04
Projekt

Projekt: Vårdkultur inom vård- och omsorg. Vårdandet som det framträder i kommunernas Lex Sarah utredningar

Dnr

Ö 2-2010

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Övriga ärenden, Icke medicinsk forskning

Ö 1-2010

Beslutsdatum: 2010-03-04
Projekt

Projekt: Faktorer som påverkar läkemedelsföljsamhet hos utlandsfödda patienter. En kvalitativ intervjustudie i primärvården.

Dnr

Ö 1-2010

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 35-2009

Beslutsdatum: 2010-02-18
Projekt

Projekt: Följsamhet till glutenfri kost hos tonåringar med celiaki

Dnr

Ö 35-2009

Beslutsutfall

Delvis godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn, Forskningsbegreppet

Ö 33-2009

Beslutsdatum: 2010-02-18
Projekt

Projekt: Förekomst av antibiotikaresistenta gula stafylokocker hos befolkningen

Dnr

Ö 33-2009

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Avgift

Ö 32-2009

Beslutsdatum: 2009-12-23
Projekt

Insatser riktade för behandling av kvarhållna överkäkshörntänder: ett socioekonomiskt perspektiv

Dnr

Ö 32-2009

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 30-2009

Beslutsdatum: 2009-12-23
Projekt

En europeisk, enarmad, oblindad fas 2 studie på patienter med icke-småcellig lungcancer med lokalt avancerad eller generellt spridd sjukdom

Dnr

Ö 30-2009

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 28-2009

Beslutsdatum: 2009-12-23
Projekt

Utvärdering av det beteendebaserade samspelsprogrammet Komet i förskolan.

Dnr

Ö 28-2009

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Forskning med barn, Forskningsbegreppet, Icke medicinsk forskning

Ö 34-2009

Beslutsdatum: 2009-12-21
Projekt

Återkallat - avskrivning av ärendet

Dnr

Ö 34-2009

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Avgift

Ö 27-2009

Beslutsdatum: 2009-12-11
Projekt

Behandling av patienter med brustet pulsåderbråck på stora kroppspulsådern i buken: Öppen kirurgi eller endovaskulär behandling? En randomiserad studie.

Dnr

Ö 27-2009

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med vuxna med nedsatt beslutskompetens, Invasiva ingrepp

Ö 29-2009

Beslutsdatum: 2009-12-11
Projekt

Projekt: En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie med parallella armar som avser att jämföra effekten och säkerheten av kombinationen oralt linagliptin 5 mg (en tablett dagligen) och insulinterapi under minst 52 veckor hos patienter med typ-2 diabetes med ett icke tillräckligt kontrollerat blodsocker

Dnr

Ö 29-2009

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 31-2009

Beslutsdatum: 2009-12-06
Projekt

Projekt: En randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad Fas 1 studie för att undersöka säkerhet, tolererbarhet och omsättning av AZD91

Dnr

Ö 31-2009

Beslutsutfall

Delvis godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 25-2009

Beslutsdatum: 2009-11-23
Projekt

Esophyx behandling vid kronisk gastroesofageal reflux sjukdom(GERD)

Dnr

Ö 25-2009

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 20-2009

Beslutsdatum: 2009-11-11
Projekt

En farmakokinetik studie av nikotinprodukter hos friska forskningspersoner.

Dnr

Ö 20-2009

Beslutsutfall

Delvis godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 23-2009

Beslutsdatum: 2009-11-06
Projekt

TrialNet Skåne - Utveckling av typ 1 diabetes

Dnr

Ö 23-2009

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Forskning med barn, Övriga ärenden

Ö 26-2009

Beslutsdatum: 2009-11-02
Projekt

Peg-IFN alfa-2a och ribavirin behandling av levertransplanterade patienter med hepatitis C återfall verifierat med leverbiopsi

Dnr

Ö 26-2009

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Biobankshantering, Invasiva ingrepp, Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 24-2009

Beslutsdatum: 2009-11-02
Projekt

Östrogenreceptomivåema hos blodceller från friska försökspersoner

Dnr

Ö 24-2009

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Biobankshantering, Övriga ärenden

Ö 22-2009

Beslutsdatum: 2009-10-05
Projekt

Hälsoprojekt med fysisk aktivitet

Dnr

Ö 22-2009

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 21-2009

Beslutsdatum: 2009-10-05
Projekt

Neuropatologisk demensdiagnostik – validering, standardisering och kvalitetsförbättring

Dnr

Ö 21-2009

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 19-2009

Beslutsdatum: 2009-08-06
Projekt

Epigenetisk diagnostik av leukemi och lymfom

Dnr

Ö 19-2009

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 15-2009

Beslutsdatum: 2009-07-21
Projekt

Tvillingstudie om ungdomars psykosociala hälsa

Dnr

Ö 15-2009

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 18-2009

Beslutsdatum: 2009-07-21
Projekt

Smittspridning inom gruppboende av resistent tarmbakterie (ESBL)

Dnr

Ö 18-2009

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 17-2009

Beslutsdatum: 2009-07-21
Projekt

Orsaker till trängningsinkontinens eller s.k. överaktiv blåsa

Dnr

Ö 17-2009

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 16-2009

Beslutsdatum: 2009-06-18
Projekt

Samband mellan stress, sömn, livskvalitet och framsteg i svenska för invandrare (SF1) bland en kohort nyanlända flyktingar i Malmö

Dnr

Ö 16-2009

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med barn, Icke medicinsk forskning

Ö 13-2009

Beslutsdatum: 2009-06-18
Projekt

Hydrocephalusshunt till djupa halsvenen. Utprövning av en anordning som utan kontakt med blodet leder likvor i venen (Ändring av tidigare godkänd ansökan med diarienummer LU 72-01)

Dnr

Ö 13-2009

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 14-2009

Beslutsdatum: 2009-06-15
Projekt

En 12 veckor lång, randomiserad, dubbelblind, parallellgrupps, placebokontrollerad multicenterstudie med syfte att utvärdera om indacaterol (150 mikrogram, en gång dagligen) har bättre effekt än salmeterol (50 mikrogram, två gånger dagligen) hos patienter med måttlig till svår kronisk obstruktiv lungsjukdom

Dnr

Ö 14-2009

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 8-2009

Beslutsdatum: 2009-05-29
Projekt

En multinationell, multicenter, dubbelblind, parallellgruppstudie för att utvärdera säkerhet och effekt av korttids- och långtidsunderhåll av två dosnivåer av Rabeprazolnatrium depåverkande pediatrisk granulatformulering hos 1 till 11-åriga pediatriska patienter med endoskopiskt påvisad GERD

Dnr

Ö 8-2009

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med barn, Invasiva ingrepp

Ö 11-2009

Beslutsdatum: 2009-05-29
Projekt

Projekt: Läkemedels användning och säkerhet belysta genom nationella register

Dnr

Ö 11-2009

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 9-2009

Beslutsdatum: 2009-05-25
Projekt

Att implementera riktlinjer och utvärdera dess effekter - hur nutrition, mat och måltider kan stärkas inom vård och omsorg

Dnr

Ö 9-2009

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Biobankshantering, Forskning med vuxna med nedsatt beslutskompetens

Ö 6-2009

Beslutsdatum: 2009-05-08
Projekt

Undersökning av den biokemiska miljön i humana ryggradsdiskar med bråck före och efter behandling med Plasna Disc Decompression (PDD) med hjälp av mikrodialysteknik

Dnr

Ö 6-2009

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 3-2009

Beslutsdatum: 2009-05-08
Projekt

Klinisk forskning/uppföljning och publikation av kliniska data på patienter opererade med robot-assisterad laparoskopi på KK, USil

Dnr

Ö 3-2009

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 5-2009

Beslutsdatum: 2009-05-04
Projekt

Skolios och genteik

Dnr

Ö 5-2009

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Övriga ärenden av särskilt intresse

Ö 12-2009

Beslutsdatum: 2009-04-30
Projekt

Att observera användandet av Exelon depåplåster i det verkliga livet på patienter med lätt till måttligt svår Alzheimer´s sjukdom

Dnr

Ö 12-2009

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 10-2009

Beslutsdatum: 2009-04-28
Projekt

En studie för att utvärdera effekt och tolererbarhet hos MK-1903 hos patienter med lipidrubbningar (dyslipidemi)

Dnr

Ö 10-2009

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 2-2009

Beslutsdatum: 2009-04-24
Projekt

Saliv - sammansättning och betydelse för fysiologi och läkningen i ögat

Dnr

Ö 2-2009

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 7-2009

Beslutsdatum: 2009-04-20
Projekt

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie avseende behandling av egentlig depression hos äldre

Dnr

Ö 7-2009

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 4-2009

Beslutsdatum: 2009-04-20
Projekt

Vidareutveckling av XM-ONE - ett nytt test för detektion av endotelscellsantikroppar innan transplantation

Dnr

Ö 4-2009

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Övriga ärenden av särskilt intresse

Ö 25-2008

Beslutsdatum: 2009-04-08
Projekt

Att vara ung och aktuell för polis och socialtjänst

Dnr

Ö 25-2008

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 1-2009

Beslutsdatum: 2009-04-07
Projekt

Autolog blodtransfusion och fysisk prestation

Dnr

Ö 1-2009

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 32-2008

Beslutsdatum: 2009-01-30
Projekt

En öppen fas Ib studie med panobinostat på kvinnor med spridd bröstcancer givet via dropp (iv) eller i form av kapslar i kombination med iv Herceptin och Taxol

Dnr

Ö 32-2008

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 33-2008

Beslutsdatum: 2009-01-13
Projekt

En randomiserad jämförande multicenterstudie, eVALUatE, där man utvärderar både resultaten och vilka resurser som krävs för bildanalys och behandling efter en Primovist-förstärkt magnetresonansundersökning (MRT) av levern i jämförelse med extracellulärt kontrastmedel (ECCM) – förstärkt magnetresonansundersökning (MRT) kontrastförstärkt datortomografi (CT) hos patienter med kolorectal cancer och med kända eller misstänkta metakrona levermetastaser

Dnr

Ö 33-2008

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 31-2008

Beslutsdatum: 2009-01-13
Projekt

Enkätundersökning av patientens och vårdgivarens preferenser och behov vid anemibehandling av kronisk njursjuka med Erytropoes Stimulerande Läkemedel (ESL)

Dnr

Ö 31-2008

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 24-2008

Beslutsdatum: 2009-01-13
Projekt

Förekomst av IgE-antikroppar mot födoämnen i vätska från rectalmukosa vid födoämnesallergi

Dnr

Ö 24-2008

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn, Övriga ärenden av särskilt intresse

Ö 30-2008

Beslutsdatum: 2009-01-13
Projekt

Prognostisk betydelse av njurbiopsi vid typ 2 diabetes

Dnr

Ö 30-2008

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Övriga ärenden av särskilt intresse

Ö 28-2008

Beslutsdatum: 2009-01-13
Projekt

Kartläggning av immunologiska och virologiska faktorer som är viktiga för ett effektivt immunförsvar mot HIV-1

Dnr

Ö 28-2008

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Avgift

Ö 29-2008

Beslutsdatum: 2008-12-23
Projekt

Regional fördelning av lungblodflöde och ventilation vid exposition för ökad tyngdkraft i rygg- och bukläge

Dnr

Ö 29-2008

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 27-2008

Beslutsdatum: 2008-12-23
Projekt

Väteperoxidproducerande nässpray mot förkylning och övre luftvägsinfektioner

Dnr

Ö 27-2008

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 26-2008

Beslutsdatum: 2008-12-23
Projekt

Effekten av temporärt cirkulationsunderstöd (ECMO) av patient i akut livshotande hjärtsvikt

Dnr

Ö 26-2008

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Forskning med vuxna med nedsatt beslutskompetens, Invasiva ingrepp

Ö 3-2008

Beslutsdatum: 2008-12-23
Projekt

Randomiserad, dubbel-blind, jämförande, prospektiv multicenter-studie om effekterna av immuno-absorption på hjärtfunktion hos patienter med dilaterad kardimyopati

Dnr

Ö 3-2008

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp, Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 23-2008

Beslutsdatum: 2008-11-14
Projekt

Undersökning av fästingborttagare

Dnr

Ö 23-2008

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Rådgivande yttrande

Ö 22-2008

Beslutsdatum: 2008-11-14
Projekt

Orsaker till sexuellt riskbeteende och HIV-testing bland män som har sex med män i Vietnam; intervjustadier samt enkätstudier via internet

Dnr

Ö 22-2008

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning, Rådgivande yttrande

Ö 2-2008

Beslutsdatum: 2008-10-22
Projekt

Återkallelse –avskrivning av ärendet

Dnr

Ö 2-2008

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 39-2007

Beslutsdatum: 2008-10-14
Projekt

Behandling av ryggsmärtor på svensk hälsocentral (Backpain treatment in a Swedish General Practice Population)

Dnr

Ö 39-2007

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 20-2008

Beslutsdatum: 2008-09-17
Projekt

En uppföljande studie av 178 patienter med diabetes mellitus typ 1 för att undersöka förekomsten av svår hypoglykemi mellan 1984 och 1998. (A repeated cross sectional survey of severe hypoglycaemia in 178 Type 1 diabetes mellitus patients performed in 1984 and 1998.)

Dnr

Ö 20-2008

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Rådgivande yttrande

Ö 21-2008

Beslutsdatum: 2008-09-17
Projekt

Analys av genetisk profil hos patienter som behandlas med systemläkemedel mot psoriasis

Dnr

Ö 21-2008

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 17-2008

Beslutsdatum: 2008-09-12
Projekt

Screening för kolorektal cancer med koloskopi – en randomiserad populationsbaserad studie

Dnr

Ö 17-2008

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 19-2008

Beslutsdatum: 2008-08-19
Projekt

Barnets första 18 månader - mödrars och fäders perspektiv

Dnr

Ö 19-2008

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 14-2008

Beslutsdatum: 2008-07-21
Projekt

Återkallelse – avskrivning av ärende

Dnr

Ö 14-2008

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 18-2008

Beslutsdatum: 2008-07-07
Projekt

Genetisk variation och risken för maligna lymfom: användning av extern kontrollgrupp

Dnr

Ö 18-2008

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 16-2008

Beslutsdatum: 2008-06-05
Projekt

Förekomst av depression hos acnepatienter med eller utan behandling

Dnr

Ö 16-2008

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 15-2008

Beslutsdatum: 2008-06-05
Projekt

Effekten av typ i proteshand på funktion, aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet

Dnr

Ö 15-2008

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 13-2008

Beslutsdatum: 2008-06-05
Projekt

Behov av vård och behandling vid psykisk ohälsa hos invånarna i Rosengårds stadsdel i Malmö

Dnr

Ö 13-2008

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet, Icke medicinsk forskning, Övriga ärenden av särskilt intresse

Ö 12-2008

Beslutsdatum: 2008-06-05
Projekt

Effekter av hälsokommunikatörer i ett mångkulturellt samhälle/Impact of Multicultural Health Advisors (IMHAd)

Dnr

Ö 12-2008

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 8-2008

Beslutsdatum: 2008-05-15
Projekt

Placebokontrollerad, randomiserad, dubbel-blind, multinationell studie av effekt och tolerabilitet av BAY58-2667 hos patienter med akut dekompenserad kronisk hjärtsvikt

Dnr

Ö 8-2008

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 11-2008

Beslutsdatum: 2008-05-14
Projekt

Enkeldos farmakokinetik med två nya orala nikotinprodukter och Nicorette tuggummi. En studie på friska rökare

Dnr

Ö 11-2008

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 10-2008

Beslutsdatum: 2008-05-14
Projekt

En öppen studie för att studera säkerhet, smärtpåverkan, mått- och volymökning, bröstfasthet samt estetisk förbättring vid injektionsbehandling med NASHA för konturering och förstoring av bröst

Dnr

Ö 10-2008

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 9-2008

Beslutsdatum: 2008-05-14
Projekt

Förbättra möjligheterna beskriva stråltarget vid lokalt avancerad rektalcancer - speciellt med inriktning mot "image-guided radiotherapy (IGRT)"

Dnr

Ö 9-2008

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Avgift

Ö 38-2007

Beslutsdatum: 2008-04-30
Projekt

Placentapatologi vid intrauterin fosterdöd, en prospektiv fallkontroll studie

Dnr

Ö 38-2007

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Övriga ärenden av särskilt intresse

Ö 7-2008

Beslutsdatum: 2008-04-30
Projekt

Medierande emotioner i samtal på SOS Alarm (E-motion in emergency settings)

Dnr

Ö 7-2008

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 5-2008

Beslutsdatum: 2008-04-30
Projekt

Har flickor i olikkönade tvillingpar ökade perinatala risker jämfört med flickor i likkönade tvillingpar? – en epidemiologisk studie

Dnr

Ö 5-2008

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 4-2008

Beslutsdatum: 2008-03-19
Projekt

IT-baserat stöd i vardagen för personer med Alzheimers sjukdom

Dnr

Ö 4-2008

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 6-2008

Beslutsdatum: 2008-03-14
Projekt

En randomiserad, placebo-kontrollerad, multicenter studie för att utvärdera effekten av Niccine, ett vaccin mot nikotin, för att förhindra rökåterfall hos avhållsamma vuxna rökare

Dnr

Ö 6-2008

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt, Övriga ärenden av särskilt intresse

Ö 1-2008

Beslutsdatum: 2008-02-14
Projekt

ZENIT - En observationsstudie av retention rate, effektivitet, användande av sjukvårdens resurser, hälsorelaterad livskvalitet och förskrivning av antiepileptiska läkemedel för patienter med epilepsidiagnos som förskrivits zonisamid (Zonegran) i Danmark, Finland, Norge och Sverige

Dnr

Ö 1-2008

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 40-2007

Beslutsdatum: 2008-02-14
Projekt

Beteendeintriktad behandling eller fysisk träning vid utstrålande nacksmärta? Utvärdering av patienters upplevda smärta, aktivitet, delaktighet och hälsa efter behandling

Dnr

Ö 40-2007

Beslutsutfall

Delvis godkännande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 35-2007

Beslutsdatum: 2008-02-12
Projekt

Återkallelse – avskrivning av ärendet

Dnr

Ö 35-2007

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 34-2007

Beslutsdatum: 2008-02-12
Projekt

Återkallelse – avskrivning av ärendet

Dnr

Ö 34-2007

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 38-2006

Beslutsdatum: 2007-12-21
Projekt

Nytt protokoll för ABO-inkompatibel levertransplantation med Rutuximab (Mabthera) samt preoperativ ommunadsorption Sept 2006

Dnr

Ö 38-2006

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp, Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 36-37-2007

Beslutsdatum: 2007-11-27
Projekt

Hur kan andelen anmälda misshandelsbrott mellan obekanta som leder till åtal öka? Projekt: Våld mot kvinnor/våld i nära relationer - hur kan andelen lagförda brott öka?

Dnr

Ö 36-37-2007

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 33-2007

Beslutsdatum: 2007-11-27
Projekt

1) Affektskola för personer med diabetes - en intervention för bättre metabol kontroll och psykisk hälsa 2) Affektskola för personer med affektiva och psykosomatiska sjukdomar i primärvården – en intervention för bättre hälsa

Dnr

Ö 33-2007

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning, Övriga ärenden

Ö 32-2007

Beslutsdatum: 2007-11-13
Projekt

Läkemedels- och slutenvårdsbehandling för personer med Parkinsons sjukdom

Dnr

Ö 32-2007

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 31-2007

Beslutsdatum: 2007-11-13
Projekt

Undersökning av effekten och säkerheten av kombinationsbehandlingen galantamin och sertalin hos patienter med övervikt

Dnr

Ö 31-2007

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 30-2007

Beslutsdatum: 2007-10-22
Projekt

Identifiering av Gener för SLE

Dnr

Ö 30-2007

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 29-2007

Beslutsdatum: 2007-10-22
Projekt

Livssituation och hälsa hos minderåriga barn i invandrarfamiljer där en förälder har psykisk sjukdom: en kvalitativ studie i Rosengård

Dnr

Ö 29-2007

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskning med barn, Icke medicinsk forskning

Ö 28-2007

Beslutsdatum: 2007-10-22
Projekt

Vårdkonsumtion och coping strategier bland tonårsmödrar och vuxna mödrar i Wakiso distriktet i Uganda – en jämförande studie

Dnr

Ö 28-2007

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 27-2007

Beslutsdatum: 2007-10-22
Projekt

Utvärdering av diskografi (kontrastmedelsinjektion i ländryggens mellankotskivor) som smärtprovokationsmetod

Dnr

Ö 27-2007

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Övriga ärenden av särskilt intresse

Ö 26-2007

Beslutsdatum: 2007-09-20
Projekt

SNAC (Swedish National study on Ageing and Care) på Kungsholmen (SNAC-K) och Nordanstig (SNAC-N). Uppföljning av en longitudinell studie om åldrandet.

Dnr

Ö 26-2007

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Biobankshantering, Forskning med vuxna med nedsatt beslutskompetens

Ö 25-2007

Beslutsdatum: 2007-09-20
Projekt

Kvinnlig könsstympning och heder efter immigration till Sverige

Dnr

Ö 25-2007

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 24-2007

Beslutsdatum: 2007-09-20
Projekt

Attityder, etnicitet och tolkning av emotionella ansiktsuttryck

Dnr

Ö 24-2007

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning, Rådgivande yttrande

Ö 23-2007

Beslutsdatum: 2007-09-20
Projekt

En jämförelse av rörelser mellan fotens bensegment mätt med CT och markörbaserad rörelseanalys samt analys av för- och nackdelar med respektive metod

Dnr

Ö 23-2007

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 22-2007

Beslutsdatum: 2007-07-25
Projekt

Malmöbarn - en studie av livsförlopp (Malmö Youth Study)

Dnr

Ö 22-2007

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 21-2007

Beslutsdatum: 2007-07-25
Projekt

Randomiserad kontrollerad studie av effekten av svalgkirurgi jämfört med ingen behandling hos patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom

Dnr

Ö 21-2007

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 20-2007

Beslutsdatum: 2007-07-25
Projekt

Utveckling, träning och kortikal reorganisation av handfunktion hos barn med cerebral pares och typisk utveckling

Dnr

Ö 20-2007

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn, Övriga ärenden

Ö 19-2007

Beslutsdatum: 2007-07-25
Projekt

Studie av invasiv infektion orsakad av pneumokocker eller Hemophilus influenzae

Dnr

Ö 19-2007

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 18-2007

Beslutsdatum: 2007-07-05
Projekt

Insamling av blod från allergiska och icke allergiska givare för utveckling och kontroll av allergitester

Dnr

Ö 18-2007

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 16-2007

Beslutsdatum: 2007-07-05
Projekt

Basdataregistrering för patienter remitterade till Överviktsenheten

Dnr

Ö 16-2007

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Rådgivande yttrande

Ö 15-2007

Beslutsdatum: 2007-05-30
Projekt

Gymnasieungdomars föreställningar om kropp och sexualitet. (Del 1 i en prospektiv populationsstudie)

Dnr

Ö 15-2007

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Rådgivande yttrande

Ö 14-2007

Beslutsdatum: 2007-05-30
Projekt

Registerbaserade studier av prostatacancer i Sverige, baserade på Nationella prostatacancerregistret och andra nationella register

Dnr

Ö 14-2007

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 13-2007

Beslutsdatum: 2007-05-30
Projekt

Fysisk aktivitet hos gravida och icke-gravida kvinnor

Dnr

Ö 13-2007

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 12-2007

Beslutsdatum: 2007-04-04
Projekt

10-års uppföljning av patienter från Centrum för Särskild Miljökänslighet

Dnr

Ö 12-2007

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 11-2007

Beslutsdatum: 2007-04-04
Projekt

En öppen studie med utökad tillgång av behandling med lapatanib och capecitabin på patienter med lokalt avancerad eller metastaserande bröst

Dnr

Ö 11-2007

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 10-2007

Beslutsdatum: 2007-04-04
Projekt

Klargörande av mekanismerna om Intone kan reglera aptiten hos överviktiga barn

Dnr

Ö 10-2007

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 9-2007

Beslutsdatum: 2007-04-04
Projekt

Utvärdering av samtalsmodellen SCA praktiserad på vårdavdelning

Dnr

Ö 9-2007

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 8-2007

Beslutsdatum: 2007-04-04
Projekt

Organiserad ekonomisk brottslighet i byggbranschen

Dnr

Ö 8-2007

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 7-2007

Beslutsdatum: 2007-04-04
Projekt

Identifiering av kardiovaskulära riskfaktorer hos asymptomatiska medelålders män och kvinnor inom primärvården

Dnr

Ö 7-2007

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 5-2007

Beslutsdatum: 2007-04-04
Projekt

Försäljningsområdet - en inte tillräckligt uppmärksammad brottsplats i Sverige

Dnr

Ö 5-2007

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 6-2007

Beslutsdatum: 2007-04-04
Projekt

Ett uppföljningsprogram för patienter som använder Symbicort Turbuhaler för underhållsbehandling och symtomlindring i klinisk praxis

Dnr

Ö 6-2007

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Rådgivande yttrande

Ö 4-2007

Beslutsdatum: 2007-04-04
Projekt

Identifiering av patienter i tandläkarpraxis som har en ökad risk för att drabbas av kardiovaskulär sjukdom

Dnr

Ö 4-2007

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 1-2007

Beslutsdatum: 2007-03-08
Projekt

Kiropraktisk behandling av barn med recidiverande öroninflammationer: en randomiserad, kontrollerad enkelblind pilot-studie

Dnr

Ö 1-2007

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn, Forskningsbegreppet

Ö 40-2006

Beslutsdatum: 2007-02-22
Projekt

Återkallelse – avskrivning av ärendet

Dnr

Ö 40-2006

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 39-2006

Beslutsdatum: 2007-01-31
Projekt

Undersökning av en hudkräms effekter på dynamiska rynkor (karaktärsrynkor)

Dnr

Ö 39-2006

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 36-2006

Beslutsdatum: 2007-01-15
Projekt

Återkallelse – avskrivning av ärendet

Dnr

Ö 36-2006

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 37-2006

Beslutsdatum: 2006-12-15
Projekt

Förnyelse av ett utsatt område: de longitudinella effekterna på social och kulturell struktur, närområdesmiljö, fysisk aktivitet och hälsotillstånd.

Dnr

Ö 37-2006

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 34-2006

Beslutsdatum: 2006-11-23
Projekt

Återkallelse – avskrivning av ärendet

Dnr

Ö 34-2006

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Forskning med vuxna med nedsatt beslutskompetens, Övriga ärenden

Ö 35-2006

Beslutsdatum: 2006-11-20
Projekt

En dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, multicenterstudie för bedömning av effektiviteten och säkerheten hos darbepoetin alfa-behandling avseende mortalitet och morbiditet hos hjärtsviktspatienter med symtomatisk systolisk vänsterkammardysfunktion och anemi

Dnr

Ö 35-2006

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 33-2006

Beslutsdatum: 2006-10-09
Projekt

Effekt av manuell behandling kombinerad med träningsterapi för knäartrospatienter (knäförslitning) med nedsatt rörlighetsförmåga

Dnr

Ö 33-2006

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 32-2006

Beslutsdatum: 2006-10-09
Projekt

Varciella zostervirusinfektion i centrala nervsystemet

Dnr

Ö 32-2006

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 31-2006

Beslutsdatum: 2006-09-12
Projekt

En randomiserad, öppen, kontrollerad, multicenter-studie med parallella grupper som har för avsikt att utvärdera effekt och säkerhet av Norspan jämfört med Tiparol Retard hos patienter med kronisk medelsvår till svår osteoartrossmärta i höft och/eller knä

Dnr

Ö 31-2006

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 30-2006

Beslutsdatum: 2006-09-12
Projekt

En 8 veckors, randomiserad, dubbelblind multicenterstudie för att utvärdera effekt och säkerhet av en trippelkombination av valsartan/anlodi

Dnr

Ö 30-2006

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 19-2006

Beslutsdatum: 2006-07-20
Projekt

Hjärtfysiologiska effekter av Exendin-4 på patienter med hjärtsvikt

Dnr

Ö 19-2006

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Biobankshantering, Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 29-2006

Beslutsdatum: 2006-07-20
Projekt

Insamling av blodprover från patienter med djup depression och deras anhöriga för genetisk analys

Dnr

Ö 29-2006

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 23-2006

Beslutsdatum: 2006-07-20
Projekt

En öppen biotillgänglighetsstudie med AZD1080 givet som kapsel eller lösning i samband med måltid och under fasta, till friska manliga och infertila kvinnliga försökspersoner

Dnr

Ö 23-2006

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 17-2007

Beslutsdatum: 2006-07-19
Projekt

Projekt: Behandling av patienter med avancerat kutant T-cellslymfom

Dnr

Ö 17-2007

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 18-2006

Beslutsdatum: 2006-06-30
Projekt

Återkallelse – avskrivning av ärendet

Dnr

Ö 18-2006

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 21-2006

Beslutsdatum: 2006-06-30
Projekt

Åtekallelse – avskrivning av ärendet

Dnr

Ö 21-2006

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 7-2006

Beslutsdatum: 2006-06-30
Projekt

Återkallelse – avskrivning av ärendet

Dnr

Ö 7-2006

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 28-2006

Beslutsdatum: 2006-06-29
Projekt

Vad minns läkarstudenter? Hur gestaltar sig de basvetenskapliga kunskaperna i slutet av läkarutbildningen? En delstudie för utvärdering av läkarutbildning

Dnr

Ö 28-2006

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 27-2006

Beslutsdatum: 2006-06-29
Projekt

Föräldrar vars son eller dotter tagit sitt liv – Att definiera en klinisk praxis som minskar risken för psykisk ohälsa

Dnr

Ö 27-2006

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 26-2006

Beslutsdatum: 2006-06-29
Projekt

Öppen säkerhetsstudie för utvärdering av långtidsbehandling med tomoxetin hos patienter 6 år och äldre

Dnr

Ö 26-2006

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Biobankshantering, Forskning med barn, Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 25-2006

Beslutsdatum: 2006-06-29
Projekt

Uppföljning av prostatacancerpatienter diagnosticerade och behandlade i Uppsala 1987-2001 med utgångspunkt från morfologiska och proteinuttrycksmönster

Dnr

Ö 25-2006

Beslutsutfall

Delvis godkännande

Ämneskategorier

Biobankshantering, Registerforskning

Ö 22-2006

Beslutsdatum: 2006-06-29
Projekt

15 års uppföljning med kontraströntgen -undersökning av patienter opererade med en ny teknik för kranskärlskirurgi

Dnr

Ö 22-2006

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 20-2006

Beslutsdatum: 2006-05-22
Projekt

En klinisk fas III studie som undersöker återfallsprevention vid lymfom vid användandet av Enzastaurin dagligen

Dnr

Ö 20-2006

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 17-2006

Beslutsdatum: 2006-05-22
Projekt

En farmakodynamisk jämförelse mellan två koagulationshämmare hos personer med stabil kranskärlssjukdom

Dnr

Ö 17-2006

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Biobankshantering, Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 16-2006

Beslutsdatum: 2006-05-22
Projekt

En farmakodynamisk jämförelse mellan två koagulationshämmare hos personer med stabil kranskärlssjukdom

Dnr

Ö 16-2006

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 15-2006

Beslutsdatum: 2006-05-22
Projekt

Kompositionens inverkan på dosering av olika krämer (ACO2006:1)

Dnr

Ö 15-2006

Beslutsutfall

Delvis godkännande

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 14-2006

Beslutsdatum: 2006-05-22
Projekt

Undersökning av ansiktskrämer på huden (ACO2006:2)

Dnr

Ö 14-2006

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 13-2006

Beslutsdatum: 2006-05-22
Projekt

Föräldrars attityder till obduktion efter fostrets död före/under förlossning

Dnr

Ö 13-2006

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 12-2006

Beslutsdatum: 2006-05-22
Projekt

Identifiering av nutritionsproblem hos patient som elektivt planerats för kolorektalcancerkirurgi

Dnr

Ö 12-2006

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 11-2006

Beslutsdatum: 2006-05-22
Projekt

En jämförande studie där man undersöker förekomsten av biverkningar från mage/tarm vid smärtbehandling hos patienter med reumatoid artrit eller osteoartros, med antingen NSAID i kombination med magskyddande läkemedel eller behandling med cox-2 läkemedel

Dnr

Ö 11-2006

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 10-2006

Beslutsdatum: 2006-05-22
Projekt

Inläkning av titanimplantat med kemiskt och mekaniskt ändrad ytstruktur

Dnr

Ö 10-2006

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 9-2006

Beslutsdatum: 2006-05-09
Projekt

Intrauterin transplantation med fetalahjärtceller vid svår hjärtsjukdom hos foster

Dnr

Ö 9-2006

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Övriga ärenden av särskilt intresse

Ö 8-2006

Beslutsdatum: 2006-03-31
Projekt

Betydelsen av vila med eller utan musik på återhämtningsfasen för hjärtpatienter med långvarig ischemisk ”hjärtsmärta” och som har genomgått ballongvidgning av kranskärl

Dnr

Ö 8-2006

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 6-2006

Beslutsdatum: 2006-03-31
Projekt

Klinisk studie för att utvärdera effekt och säkerhet av förstahandsbehandling med en kombination av gemcitabin 1 gång/vecka och paclitaxel i ett fetthölje (EndoTAG-1) 2 gånger/vecka intravenöst i tre dosnivåer jämfört med enbart gemcitabin, vid behandling av vuxna patienter med avancerad och/eller spritt adenocarcinom i bukspottskörteln

Dnr

Ö 6-2006

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 3-2007

Beslutsdatum: 2006-03-08
Projekt

En metodstudie med lungvävnad avlägsnad vid lungtransplantation

Dnr

Ö 3-2007

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 2-2007

Beslutsdatum: 2006-03-08
Projekt

En randomiserad dubbelblind, parallellgrupps, placebokontrollerad multicenterstudie. Avsikten är att utvärdera effekten, säkerheten och tolerabiliteten av två olika doser indacaterol (300 och 600 mikrogram) jämfört med formoterol hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Dnr

Ö 2-2007

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 2-2006

Beslutsdatum: 2006-02-28
Projekt

Återkallelse – avskrivning av ärendet

Dnr

Ö 2-2006

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning, Övriga ärenden

Ö 5-2006

Beslutsdatum: 2006-02-24
Projekt

Från teori till praxis - omsättning av vårdvetenskaplig kunskap

Dnr

Ö 5-2006

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 4-2006

Beslutsdatum: 2006-02-24
Projekt

Studie om sockerberoende

Dnr

Ö 4-2006

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 3-2006

Beslutsdatum: 2006-02-24
Projekt

Psykisk hälsa hos ungdomar på ungdomsvårdsskolor, ungdomar som söker barn och ungdomspsykiatri samt ungdomar på gymnasiet. En jämförande undersökning.

Dnr

Ö 3-2006

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 50-2005

Beslutsdatum: 2006-02-24
Projekt

Syra-basstatus i navelsträngsblod vid födseln i relation till moderns syra-basstatus och andning hos den nyfödde

Dnr

Ö 50-2005

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 46-2005

Beslutsdatum: 2006-02-24
Projekt

Psykofysiologi under ögonrörelser och taktil stimulering vid neutral, negativ och positiv kognition.

Dnr

Ö 46-2005

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 47-2005

Beslutsdatum: 2006-02-10
Projekt

Återkallelse – avskrivning av ärendet

Dnr

Ö 47-2005

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Forskning med barn, Övriga ärenden

Ö 12-2005

Beslutsdatum: 2006-02-08
Projekt

Prövning enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.; fråga om avvisning

Dnr

Ö 12-2005

Beslutsutfall

Avvisning

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 48-2005

Beslutsdatum: 2006-01-30
Projekt

Biobank för biokemisk diagnostik av demenssjukdom

Dnr

Ö 48-2005

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Biobankshantering, Forskning med vuxna med nedsatt beslutskompetens

Ö 49-2005

Beslutsdatum: 2006-01-26
Projekt

Bam födda 1980-2003 med autism/autismliknande tillstånd och ADHD, som utretts/behandlats vid Barnneuropsykiatriska teamet (BNT), Malmö och/eller Barn-och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) Malmö. 1. Deskriptiv analys av sammansättningen av patientgruppen. 2. Analys av riskfaktorer för autism/autismliknande tillstånd och ADHD.

Dnr

Ö 49-2005

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning, Registerforskning

Ö 45-2005

Beslutsdatum: 2006-01-26
Projekt

Höftledsprotes efter lårbensfraktur. Konventionell teknik vs operation med minisnitt. En randomiserad studie.

Dnr

Ö 45-2005

Beslutsutfall

Delvis godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 44-2005

Beslutsdatum: 2006-01-26
Projekt

Hälsorelaterad livskvalitet efter intensivvård, en prospektiv studie.

Dnr

Ö 44-2005

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 1-2006

Beslutsdatum: 2006-01-26
Projekt

Utvärdering av medicinsk tilläggsbehandling av bröstcancer, då tamoxifen byts till anastrozol efter rekommendation av behandlande läkare, hos kvinnor som genomgått klimakteriet och har en hormonkänslig bröstcancer

Dnr

Ö 1-2006

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 24-2006

Beslutsdatum: 2006-01-01
Projekt

EQUINOX (EFC5945) är en internationell, multicenter, randomiserad, parallell, dubbelblind studie hos patienter med akut djup ventrombos i benet. Syftet med studien är att dokumentera effekt och säkerhet och påvisa att SSR126517E och SR34006 (idraparinux) är jämförbara vid stabila nivåer i blodet och efter injektioner en gång per veck i 6 månader. Samt att påvisa den neutraliserande effekten av SSR29261 på SSR126517E.

Dnr

Ö 24-2006

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 42-2005

Beslutsdatum: 2005-12-06
Projekt

Hippocampal malrotation, förekomst och relation till epilepsi

Dnr

Ö 42-2005

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 40-2005

Beslutsdatum: 2005-12-06
Projekt

Användning av barnversionen av WHO:s klassifikation av Funktionstillstånd, Funktionshinder och Hälsa (ICF-CY) inom barn- och ungdomshabilitering - validering av en begreppslig modell

Dnr

Ö 40-2005

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 39-2005

Beslutsdatum: 2005-11-09
Projekt

Studier av koagulationssystemet med hjälp av tromboelastografi och trombocytaggregometri

Dnr

Ö 39-2005

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 38-2005

Beslutsdatum: 2005-11-09
Projekt

Utvärdering av intensiv beteendeterapeutisk behandling av förskolebarn med diagnos autism vid Barn- och ungdomsrehabiliteringen i Sundsvall/Härnösand

Dnr

Ö 38-2005

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskning med vuxna med nedsatt beslutskompetens, Forskningsbegreppet, Rådgivande yttrande

Ö 37-2005

Beslutsdatum: 2005-10-12
Projekt

Screening av riskfaktorer för smärtrelaterad långtidsarbetsoförmåga med frågeformulär och biomarkörer för optimerande av tidig intervention

Dnr

Ö 37-2005

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 36-2005

Beslutsdatum: 2005-10-12
Projekt

BORIS (Barn Obesitas Register i Sverige)

Dnr

Ö 36-2005

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 35-2005

Beslutsdatum: 2005-10-12
Projekt

Långtidsuppföljning och kvalitetssäkring av tandfyllningar utförda med nyintroducerade kompositmaterial

Dnr

Ö 35-2005

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 32-2005

Beslutsdatum: 2005-07-21
Projekt

Immunmodulerande behandling av patienter med multipel skleros: analys av aktivitetsmarkörer, neutraliserande antikroppar och virusaktivitet

Dnr

Ö 32-2005

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 31-2005

Beslutsdatum: 2005-07-21
Projekt

Effekter på distriktsläkares praxis av en modell för implementering av ett vårdprogram om hjärtsvikt

Dnr

Ö 31-2005

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 29-2005

Beslutsdatum: 2005-07-21
Projekt

Direktinstallation av käkbensförankrade implantat vid partiell tandlöshet (Clinical evaluation of the Teeth-in-an-Hour concept in partially edentulous jaws)

Dnr

Ö 29-2005

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp, Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 30-2005

Beslutsdatum: 2005-07-14
Projekt

En randomiserad, placebokontrollerad studie av effekt och säkerhet hos pregabalin vidbehandling av patienter med neuropatisk smärta i form av lumbosakral radiculopati

Dnr

Ö 30-2005

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 33-2004

Beslutsdatum: 2005-07-08
Projekt

Att identifiera ungdomar med astma och astmaliknande symtom

Dnr

Ö 33-2004

Beslutsutfall

Återkallande

Ämneskategorier

Forskning med barn, Övriga ärenden

Ö 28-2005

Beslutsdatum: 2005-06-23
Projekt

Utveckling och utvärdering av ett gender- och brukarbaserat stödprogram för äldre kvinnliga närstående vårdare till strokedrabbade män

Dnr

Ö 28-2005

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 26-2005

Beslutsdatum: 2005-06-23
Projekt

Epidemiologiska studier av epilepsi: incidens, etiologi, riskfaktorer och konsekvenser

Dnr

Ö 26-2005

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet, Registerforskning

Ö 22-2005

Beslutsdatum: 2005-05-23
Projekt

En studie som syftar till att undersöka säkerhet och effektivitet hos ett nytt läkemedel (RO3300074) vid behandling av patienter med emfysem

Dnr

Ö 22-2005

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Biobankshantering, Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 21-2005

Beslutsdatum: 2005-05-23
Projekt

3T-Mammografi – utvärdering av en ny skiktröntgenmetod för bröstdiagnostik

Dnr

Ö 21-2005

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 20-2005

Beslutsdatum: 2005-05-23
Projekt

En kartläggning av samband mellan livsstilsrelaterade faktorer samt metabola och endokrina faktorer och förekomst av oro, ångest, depression

Dnr

Ö 20-2005

Beslutsutfall

Delvis godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 19-2005

Beslutsdatum: 2005-05-23
Projekt

Tvåhundra sjukskrivningsfall som vållar läkare huvudbry. Fakta om patienterna och de medicinska insatserna

Dnr

Ö 19-2005

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 18-2005

Beslutsdatum: 2005-05-23
Projekt

Uppföljning av kurs för personal i empowerment som syftar till att hjälpa patienter nå beteendeförändring

Dnr

Ö 18-2005

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 17-2005

Beslutsdatum: 2005-05-23
Projekt

Kan depressionsbehandling i primärvården förbättras med gruppsamtal och patientutbildning (Contractus)?

Dnr

Ö 17-2005

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet, Rådgivande yttrande

Ö 16-2005

Beslutsdatum: 2005-05-23
Projekt

Spädbarns utvecklingssystem – en behandlingsstudie

Dnr

Ö 16-2005

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 15-2005

Beslutsdatum: 2005-05-23
Projekt

Hur har det gått för de alkoholskadade barnen? En uppföljningsstudie av vuxna individer med diagnosen fetalt alkoholsyndrom

Dnr

Ö 15-2005

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 8-2005

Beslutsdatum: 2005-03-31
Projekt

En dubbelblind, placebokontrollerad, multicenter, multinationell Fas III studie för att utvärdera säkerheten och effektiviteten av Sarizotan, 1 mg två gånger dagligen, hos patienter med Parkinsons sjukdom som har besvär med behandlingsrelaterad dyskinesi

Dnr

Ö 8-2005

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 14-2005

Beslutsdatum: 2005-03-31
Projekt

Föredras Lasse och Anna framfor Mohammed och Fatima? Etnisk diskriminering på den svenska marknaden

Dnr

Ö 14-2005

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 13-2005

Beslutsdatum: 2005-03-31
Projekt

”Vaddå socialt nätverk? Hur lungpatienter och närstående tänker om socialt nätverk och socialt stöd relaterat till kuratorsenhetens metoder

Dnr

Ö 13-2005

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Rådgivande yttrande

Ö 11-2005

Beslutsdatum: 2005-03-31
Projekt

Fråga om avgift för prövning av ansökan om etikprövning enligt förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

Dnr

Ö 11-2005

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Avgift

Ö 10-2005

Beslutsdatum: 2005-03-31
Projekt

Förekomst av CD25-positiva B-celler vid autoimmuna sjukdomar

Dnr

Ö 10-2005

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 2-2005

Beslutsdatum: 2005-03-31
Projekt

Studier av registerdata för att efterforska gemensamma miljöfaktorer som orsak till diabetes och andra autoimmuna sjukdomar

Dnr

Ö 2-2005

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Registerforskning

Ö 9-2005

Beslutsdatum: 2005-03-11
Projekt

Projektet ”e-Home Health Care North Calotte”

Dnr

Ö 9-2005

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 7-2005

Beslutsdatum: 2005-03-11
Projekt

Effekten av ett anti-inflammatoriskt preparat (CRx-139) jämfört med placebo på högkänsligt Crp och andra inflammatoriska markörer på patienter med avancerad paradontit hos vuxna

Dnr

Ö 7-2005

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 6-2005

Beslutsdatum: 2005-03-11
Projekt

Mineralbrist och pre-eklampsi – ett pilotprojekt

Dnr

Ö 6-2005

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 5-2005

Beslutsdatum: 2005-03-11
Projekt

Utveckling av längd, vikt och BMI från tio till fjorton års ålder i en kohort skolbarn i Göteborg

Dnr

Ö 5-2005

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Forskning med barn, Registerforskning

Ö 4-2005

Beslutsdatum: 2005-03-11
Projekt

När smärtan fått en kropp – en studie i dans- och rörelseterapi för patienter med långvariga ryggsmärtor med tillhörande depressiva symtom

Dnr

Ö 4-2005

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet, Övriga ärenden

Ö 3-2005

Beslutsdatum: 2005-03-11
Projekt

En randomiserad klinisk prövning av förbehandling med Fragmin jämfört med ingen behandling i parallella grupper under sen graviditet

Dnr

Ö 3-2005

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 1-2005

Beslutsdatum: 2005-03-11
Projekt

Leverfunktion hos patient med diagnosen psoriasisartrit, särskilt vid metotrexatbehandling

Dnr

Ö 1-2005

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 45-2004

Beslutsdatum: 2005-01-25
Projekt

Utvärdering av att fastställa diagnosen celiaki utan en andra, uppföljande tunntarmsbiopsi

Dnr

Ö 45-2004

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet

Ö 44-2004

Beslutsdatum: 2005-01-25
Projekt

Intervjuundersökning/pilotstudie av unga homo- och bisexuella personers psykiska hälsa

Dnr

Ö 44-2004

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning, Rådgivande yttrande

Ö 43-2004

Beslutsdatum: 2005-01-25
Projekt

En multicenterstudie i 2-steg med interimsanalys, studien har parallella grupper, är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. Studien skall analysera säkerhet, tolerabilitet och effekt på HDL-kolesterol efter 12 veckors behandling med tre doser 2,5, 5 och 10 mg av GW5015 16 hos personer med lågt HDL-kolesterol

Dnr

Ö 43-2004

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 42-2004

Beslutsdatum: 2005-01-25
Projekt

Klinisk undersökning av effekten av NXY-059 jämfört med placebo hos patienter med akut haemorragisk stroke

Dnr

Ö 42-2004

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med vuxna med nedsatt beslutskompetens

Ö 41-2004

Beslutsdatum: 2005-01-25
Projekt

Livssituation för döva och hörselskadade ungdomar – en studie av självkänsla, utsatthet och psykisk hälsa

Dnr

Ö 41-2004

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskning med barn, Icke medicinsk forskning

Ö 40-2004

Beslutsdatum: 2005-01-25
Projekt

Att hitta och hjälpa unga med social fobi – kontrollerad prövning av metoder för bedömning och behandling

Dnr

Ö 40-2004

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning, Forskning med barn

Ö 39-2004

Beslutsdatum: 2004-12-09
Projekt

Medicinsk undersökning av svenska tvillingpar där någon uppvisar sjukdomsbild som vid kroniskt trötthetssyndrom

Dnr

Ö 39-2004

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp, Övriga ärenden

Ö 38-2004

Beslutsdatum: 2004-12-09
Projekt

En prospektiv utvärdering av en multidisciplinär pragmatisk terapistrategi för ospecifika kroniska ländryggsbesvär

Dnr

Ö 38-2004

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 37-2004

Beslutsdatum: 2004-12-09
Projekt

Fråga om avgift för prövning av ansökan om etikprövning enligt förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

Dnr

Ö 37-2004

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Avgift

Ö 36-2004

Beslutsdatum: 2004-12-09
Projekt

Utvärdering av ett ryggmuskelträningsprogram med avseende på kyfos, smärta, välbefinnande, styrka, balans och andningsfunktion hos postmenopopausala kvinnor med osteoporos, kotfraktur och kyfos

Dnr

Ö 36-2004

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet, Övriga ärenden

Ö 35-2004

Beslutsdatum: 2004-12-09
Projekt

Undersökning av tumörbiologiska förändringar i gynekologiska tumörer som uppkommit hos yngre (innan 50 år) kvinnor

Dnr

Ö 35-2004

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 34-2004

Beslutsdatum: 2004-11-10
Projekt

Ögonvätskor och vävnader – betydelse för läkningen i ögats främre segment

Dnr

Ö 34-2004

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 32-2004

Beslutsdatum: 2004-11-10
Projekt

Hornhinnan och kammarvatten – orsaker till transplantationsbehov

Dnr

Ö 32-2004

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Biobankshantering, Övriga ärenden

Ö 31-2004

Beslutsdatum: 2004-10-18
Projekt

Endoskopisk behandling av sten i djupa gallvägarna och risker för bukspottskörtelinflammation vid elektiv ERCP med stenextration versus intraoperativ ERCP med stenextraktion

Dnr

Ö 31-2004

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Invasiva ingrepp

Ö 30-2004

Beslutsdatum: 2004-10-18
Projekt

Utsättning av symptomatisk långtidsbehandling med protonpumpshämmare – en placebokontrollerad multicenterstudie

Dnr

Ö 30-2004

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 29-2004

Beslutsdatum: 2004-10-18
Projekt

Kan PCM (fasändringsmaterial) åstadkomma en nedkylning av nyfödda barn som utsatts för syrebristskador i hjärnan under förlossningen

Dnr

Ö 29-2004

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med barn

Ö 28-2004

Beslutsdatum: 2004-10-18
Projekt

Utsatta ungdomars sexualitet inklusive sexuella övergrepp och kommersiell sexuell exploatering. Jämförelse med en nationell studie

Dnr

Ö 28-2004

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet, Rådgivande yttrande

Ö 27-2004

Beslutsdatum: 2004-10-18
Projekt

En studie om orsaken till excessiv svettning

Dnr

Ö 27-2004

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 26-2004

Beslutsdatum: 2004-10-18
Projekt

En öppen fortsättning av studie 04505003 för utvärdering av ABR215050 vid långtidsbehandling av patienter med hormonrefraktär prostatacancer, med avseende på tolerans och säkerhet

Dnr

Ö 26-2004

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 25-2004

Beslutsdatum: 2004-10-18
Projekt

Kan specifik muskelträning påverka aktivitetsförmåga, rörelserädsla och smärta hos kvinnor som har kvarstående ryggbesvär efter graviditeten

Dnr

Ö 25-2004

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Avgift, Forskningsbegreppet, Rådgivande yttrande

Ö 24-2004

Beslutsdatum: 2004-10-18
Projekt

PET studier med 1 lC-vinpocetine i människohjärna: åldersskillnaden vid upptagning och bindning

Dnr

Ö 24-2004

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 23-2004

Beslutsdatum: 2004-09-10
Projekt

Analys av orofarynxcancer (cancer i mellansvalget) i Sverige diagnosticerad 1995-99

Dnr

Ö 23-2004

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 22-2004

Beslutsdatum: 2004-09-10
Projekt

Användande av Strokeregister för att utvärdera kvaliteten på omhändertagandet av strokepatienter i Europa

Dnr

Ö 22-2004

Beslutsutfall

Godkännande

Ämneskategorier

Forskning med vuxna med nedsatt beslutskompetens

Ö 21-2004

Beslutsdatum: 2004-09-10
Projekt

Kroppsupplevelse och kroppstillit i sjukgymnastisk rehabilitering för patienter som har behandlats för cancer

Dnr

Ö 21-2004

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Avgift, Övriga ärenden

Ö 20-2004

Beslutsdatum: 2004-08-23
Projekt

EU-projekt för ökad hälsa och arbetslivsåtergång

Dnr

Ö 20-2004

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 19-2004

Beslutsdatum: 2004-08-23
Projekt

En dubbelblind, randomiserad, placebo-kontrollerad studie med läkemedlet escitalopram (Cipralex) i syfte att bedöma läkemedlets effekt att förebygga återfall vid egentlig depression hos äldre patienter

Dnr

Ö 19-2004

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 18-2004

Beslutsdatum: 2004-08-23
Projekt

Hormonella förändringar under massage relaterat till vätskebalans och blodtryck

Dnr

Ö 18-2004

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Avgift, Övriga ärenden

Ö 13-2004

Beslutsdatum: 2004-08-23
Projekt

Cellprovhistorik hos kvinnor i Malmö som insjuknat i livmodershalscancer under åren 1991-2000

Dnr

Ö 13-2004

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet, Registerforskning

Ö 17-2004

Beslutsdatum: 2004-08-17
Projekt

En prospektiv, icke-jämförande, öppen, övervakningsstudie vid flera vårdinrättningar efter marknadslansering (PMS) i syfte att få information om det kliniska resultatet vid användning av nukleusersättningen SINUX vid diskbråck i ländryggen

Dnr

Ö 17-2004

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 16-2004

Beslutsdatum: 2004-08-17
Projekt

Mellan det berikande och det belastande – en könsanalytisk studie av hospicesjuksköterskans arbete

Dnr

Ö 16-2004

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning

Ö 15-2004

Beslutsdatum: 2004-08-17
Projekt

Centralstimulantiaförskrivning till Barn och ungdomar med svår AD/HD – En sammanställning och analys av Läkemedelsverkets nationella data angående förskrivningen under perioden 1977-2003

Dnr

Ö 15-2004

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet, Registerforskning

Ö 14-2004

Beslutsdatum: 2004-08-17
Projekt

En observationsstudie med syfte att undersöka livskvalitet och behandlingsbelåtenhet hos män som ordinerats läkemedel mot impotens

Dnr

Ö 14-2004

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet, Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 12-2004

Beslutsdatum: 2004-06-29
Projekt

Pregabalin för behandling av partiella anfall, en öppen, internationell, multicenter, tilläggsterapistudie

Dnr

Ö 12-2004

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 11-2004

Beslutsdatum: 2004-06-29
Projekt

En dubbel-blind studie för att undersöka säkerheten och effekten av MP4 250 och 500 ml givet före ryggbedövning till patienter som genomgår omfattande ortopedisk kirurgi

Dnr

Ö 11-2004

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 10-2004

Beslutsdatum: 2004-06-29
Projekt

Randomiserad dubbel-blind placebokontrollerad multicenter pilotstudie med syfte att utvärdera esomeprazole 40 mg x 2 hos patienter med smärta eller obehag i bröstet under 4 veckor, där uppenbar kardiologisk sjukdom uteslutits

Dnr

Ö 10-2004

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 3-2004

Beslutsdatum: 2004-06-29
Projekt

Medicinska biobanken vid Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet

Dnr

Ö 3-2004

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Biobankshantering

Ö 9-2004

Beslutsdatum: 2004-06-02
Projekt

Mätning av inflammation leder till bättre diagnos och behandling av Astma och Kol i primärvård

Dnr

Ö 9-2004

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 8-2004

Beslutsdatum: 2004-06-02
Projekt

Hur gör barn för att psykiskt klara av att de har en ärftlig sjukdom/risk för sjukdom?

Dnr

Ö 8-2004

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Rådgivande yttrande

Ö 7-2004

Beslutsdatum: 2004-06-02
Projekt

En dubbelblind multicenterstudie, randomiserade parallella grupper för att jämföra effekten efter 24 veckors behandling med LAF237 50 mg en gång per dag eller 50 mg två gånger per dag jämfört med placebo, som tilläggsbehandling hos patienter med en otillräckligt kontrollerad typ 2 diabetes behandlad med metformin

Dnr

Ö 7-2004

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 5-2004

Beslutsdatum: 2004-06-02
Projekt

Arbetstider, stressreaktioner och psykologiskt välbefinnande inom offentlig förvaltning

Dnr

Ö 5-2004

Beslutsutfall

Godkännande med villkor

Ämneskategorier

Icke medicinsk forskning, Övriga ärenden

Ö 4-2004

Beslutsdatum: 2004-06-02
Projekt

Utveckling av personalens empatiska förhållningssätt och utveckling av en familjecentrerad omvårdnad på en neonatalavdelning

Dnr

Ö 4-2004

Beslutsutfall

Återförvisning till REPN

Ämneskategorier

Forskningsbegreppet, Rådgivande yttrande

Ö 6-2004

Beslutsdatum: 2004-05-28
Projekt

Öppen randomiserad, parallell multicenterstudie för att utvärdera effekt och säkerhet av det orala preventivmedlet Yasmin 20 i 24-dagars regim jämfört med Mercilon® hos 440 friska frivilliga kvinnor under 7 cykler

Dnr

Ö 6-2004

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Klinisk prövning av läkemedel / medicinteknisk produkt

Ö 2-2004

Beslutsdatum: 2004-05-10
Projekt

Rehabilitering av personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom

Dnr

Ö 2-2004

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Övriga ärenden

Ö 1-2004

Beslutsdatum: 2004-04-28
Projekt

Måltidssituationen som social samvaro för äldre boende på sjukhem

Dnr

Ö 1-2004

Beslutsutfall

Avslag

Ämneskategorier

Forskning med vuxna med nedsatt beslutskompetens

Forskningshuvudman

  • Universitet / högskola
  • Region
  • Företag

Ämneskategori

Beslutsutfall

Återställ filter