Överklagande/överlämnande

Etikprövningsmyndighetens beslut får överklagas till Överklagandenämnden för etikprövning. Det är forskningshuvudmannen som har den formella rätten att överklaga beslutet.

Ny ärendenumrering från och med 1 januari 2024

Överklagandenämndens diarienummer har tidigare rubricerats efter ärendekategori: Överklagade och överlämnade ärenden har inletts med Ö (t.ex. Ö 1–2023). Tillsynsärenden har inletts med T.
Från den 1 januari 2024 har ärendena en ny rubricering: Överklagade och överlämnade ärende ingår i kategorin 3.1 och tillsynsärenden i 3.2.

Processen

Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för etikprövning men sändas till Etikprövningsmyndigheten, som prövar om överklagandet har inkommit i rätt tid. De skickar sedan överklagandet och samtliga handlingar i ärendet till Överklagandenämnden för etikprövning.

Om Etikprövningsmyndigheten är oenig om utgången av etikprövningen, ska myndigheten lämna över ärendet för avgörande till Överklagandenämnden för etikprövning. Det krävs då att minst tre ledamöter begär det. Om endast nio ledamöter deltar i prövningen ska överlämnandet dock ske om minst två ledamöter begär det. När Etikprövningsmyndigheten lämnar över ett ärende ska den bifoga ett eget yttrande.

Tidsplan 

För att Överklagandenämnden för etikprövning ska ta upp ärendet på närmast följande sammanträde, bör ärendet vara nämnden tillhanda cirka tio dagar före sammanträdet. För besked om när nämnden har sammanträde vänligen se Om nämnden, Sammanträdestider

Målsättningen är att ett ärende ska vara slutbehandlat inom två veckor efter ett sammanträde. I många av Överklagandenämndens för etikprövning ärenden aktualiseras dock svåra och ibland nya forskningsetiska frågor som kräver fortsatta diskussioner inom nämnden inte bara gällande sakfrågorna utan även kring utformningen av besluten bland annat med hänsyn till nämndens praxisbildande funktion, varför tiden mellan sammanträde och slutligt beslut ibland kan vara längre.