Anmälan för tillsyn

Anmälan

En utredning och tillsyn av en överträdelse av etikprövningslagen kan initieras av nämnden eller efter anmälan av enskild, dvs. oavsett om personen direkt berörs av den pågående forskningen eller inte. Den som vill uppmärksamma etiska aspekter på forskningens genomförande och konsekvenser kan vända sig till Överklagandenämnden. Frågor relaterade till om en studie har ett godkänt tillstånd eller inte bör i första hand ställas till Etikprövningsmyndigheten.

Uppgifter som bör ingå i en anmälan 

  • Forskningshuvudman
  • Forskningsprojekt
  • Redogörelse för vilken överträdelse av etikprövningslagen som avses.

Exempel på överträdelser är

  • Överträdelse av etikprövningstillståndet
  • Villkor som meddelats i etikprövningstillståndet följs inte
  • Etikprövningstillstånd saknas


Vad händer med anmälan?

Överklagandenämnden beslutar om tillsyn ska ske av den verksamhet som anmälan avser. Nämndens beslut skickas till den person som lämnat in anmälan.

Anonym anmälan

Anmälan blir allmän handling när den kommer in till nämnden. Allmän handling kan begäras ut av vem som helst. Om du vill att din anmälan ska vara anonym kan du t.ex. skicka in den med post till:

Överklagandenämnden för etikprövning

c/o Vetenskapsrådet

Box 1035

101 38 Stockholm.