Överklagandenämndens tillsyn

Överklagandenämnden för etikprövning har sedan den 1 januari 2020 fullt ut ansvaret för tillsyn över etikprövningslagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och att villkor som har meddelats i samband med godkännande vid etikprövning följs.

Ny ärendenumrering från och med 1 januari 2024

Överklagandenämndens diarienummer har tidigare rubricerats efter ärendekategori: Överklagade och överlämnade ärenden har inletts med Ö (t.ex. Ö 1–2023). Tillsynsärenden har inletts med T.
Från den 1 januari 2024 har ärendena en ny rubricering: Överklagade och överlämnade ärende ingår i kategorin 3.1 och tillsynsärenden i 3.2.

Tillsynsansvar

Överklagandenämndens tillsyn omfattar dels forskning som har fått godkännande vid etikprövning och dels forskning som bedrivs där tillstånd saknas. Det finns även andra myndigheter som utövar tillsyn över forskning med utgångspunkt i respektive myndighets tillsynsansvar, t.ex. Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket och Integritetsskyddsmyndigheten.

Överklagandenämnden har inte ett tillsynsansvar över Etikprövningsmyndighetens (EPM) verksamhet. Överklagandenämnden kan inte ändra godkända etikprövningstillstånd som meddelats av EPM.

Straffansvar

Åtalsanmälan vid skälig misstanke om brott
Överklagandenämnden är skyldig att göra åtalsanmälan om det finns skälig misstanke om straffbelagd överträdelse av etikprövningslagen. 

Forskarens ansvar
Den enskilda forskaren har ett ansvar att utföra forskning i enlighet med etikprövningslagen. Den forskare som med uppsåt eller grov oaktsamhet bedriver forskning utan etikprövningstillstånd, frångår ett godkänt etikprövningstillstånd eller inte följer de uppställda villkoren för etikprövningstillståndet riskerar böter eller fängelse. 

Forskningshuvudmannens ansvar
Forskningshuvudmannen ska vidta åtgärder för att förebygga att sådan forskning som omfattas av lagen utförs utan godkännande eller i strid med villkor som har meddelats i samband med godkännande.

Forskningshuvudmannen har ett organisatoriskt ansvar att vidta åtgärder inom den egna verksamheten, t.ex. att se till att ha goda rutiner för information, uppföljning och kontroll gällande frågor om etikprövning. Forskningshuvudmannen har också ett ansvar för att de som arbetar med forskning får nödvändig utbildning om etikprövningslagen.

En forskningshuvudman som med uppsåt eller med grov oaktsamhet låter bli att vidta de åtgärder som skäligen kunnat krävas för att förebygga att forskning i den egna verksamheten utförs utan godkännande eller i strid med villkor som har meddelats i samband med godkännande, och sådan forsknings utförs, riskerar böter eller fängelse.

Förbud, föreläggande och vite

För att förhindra att forskning sker i strid med etikprövningslagen har nämnden  befogenheter, t.ex. att meddela förelägganden och förbud. Nämnden får också utfärda förelägganden när upplysningar eller handlingar inte lämnas eller när tillträde eller hjälp vägras. Ett föreläggande eller ett förbud får förenas med vite.

Överklagan

Beslut om tillsyn får inte överklagas. Beslut om föreläggande eller förbud får överklagas till förvaltningsdomstol.