Revidering av tillsynspolicy och fastställande av tillsynsplan för 2022

2021-12-21

Överklagandenämnden för etikprövning har den 20 december 2021 beslutat om en reviderad tillsynspolicy och en tillsynsplan för 2022.

Tillsynspolicyn har genomgått språkliga justeringar samt ändring i avsnittet preskription. I tillsynsplanen presenteras de utvalda områden för Överklagandenämndens egeninitierade tillsyn nästa år.

Gå till Tillsynspolicy
Gå till Tillsynsplan

Aktuellt

2022-04-06

Överklagandenämndens uppdrag och ansvar

Överklagandenämndens tillsynsansvar innebär i korthet att se till att forskning inte bedrivs i strid med lagen, dvs. att forskning inte bedrivs utan etikgodkännande eller i strid med villkor som har meddelats i samband med ett etikgodkännande.
2022-04-06

Seminarium om tillsyn av etikprövningslagen

Överklagandenämnden för etikprövning bjuder in till två seminarietillfällen, 12 och 20 maj om tillsyn över etikprövningslagen.
2021-12-21

Revidering av tillsynspolicy och fastställande av tillsynsplan för 2022

Överklagandenämnden för etikprövning har den 20 december 2021 beslutat om en reviderad tillsynspolicy och en tillsynsplan för 2022.