Revidering av tillsynspolicy och fastställande av tillsynsplan för 2022

2021-12-21

Överklagandenämnden för etikprövning har den 20 december 2021 beslutat om en reviderad tillsynspolicy och en tillsynsplan för 2022.

Tillsynspolicyn har genomgått språkliga justeringar samt ändring i avsnittet preskription. I tillsynsplanen presenteras de utvalda områden för Överklagandenämndens egeninitierade tillsyn nästa år.

Gå till Tillsynspolicy
Gå till Tillsynsplan

Aktuellt

2021-12-21

Revidering av tillsynspolicy och fastställande av tillsynsplan för 2022

Överklagandenämnden för etikprövning har den 20 december 2021 beslutat om en reviderad tillsynspolicy och en tillsynsplan för 2022.
2021-10-27

Rapport för egeninitierad tillsyn av psykologisk forskning

Genomförande och resultat av Överklagandenämndens tillsynsarbete.
2021-06-15

Rapport för egeninitierad tillsyn av forskning där barn är forskningspersoner

Genomförande och resultat av Överklagandenämndens tillsynsarbete.