Tillsynspolicy

Överklagandenämndens tillsynspolicy syftar till att allmänt informera forskare och forskningshuvudmän om hur tillsynsverksamheten bedrivs, bl.a. information om tillsynsverktyg, tillvägagångssätt för val av tillsynsområde, tillsynsmetoder och åtgärder.

Ladda ner Tillsynspolicy

Anslagstavla

2020-09-16

Tillsynspolicy och tillsynsplan 2020

Överklagandenämnden för etikprövning har den 14 september 2020 beslutat om en tillsynspolicy och en tillsynsplan för 2020.
2020-08-20

Rapport av Överklagandenämndens för etikprövning förfrågan med anledning av ändringar i etikprövningslagen

Vidtagna åtgärder med anledning av ändringar i etikprövningslagen m.m.
2020-06-17

Åtalsanmälan av forskningsprojekt – tillsyn enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen)

Överklagandenämnden för etikprövning har den 15 juni 2020 beslutat att anmäla ett forskningsprojekt till Åklagarmyndigheten.