Anmälan för tillsyn

Tillsynsansvar

Överklagandenämndens tillsyn omfattar dels forskning som har fått godkännande vid etikprövning och dels forskning som bedrivs där tillstånd saknas.

Överklagandenämnden har inte ett tillsynsansvar över Etikprövningsmyndighetens (EPM) verksamhet. Överklagandenämnden kan inte ändra godkända etikprövningstillstånd som meddelats av EPM.

Anmälan

En utredning och tillsyn av en överträdelse av etikprövningslagen kan initieras av nämnden eller efter anmälan av enskild, dvs. oavsett om personen direkt berörs av den pågående forskningen eller inte. Den som vill uppmärksamma etiska aspekter på forskningens genomförande och konsekvenser kan vända sig till Överklagandenämnden. 

Uppgifter som bör ingå i en anmälan 

  • Forskningshuvudman
  • Forskningsprojekt
  • Redogörelse för vilken överträdelse av etikprövningslagen som avses.

Exempel på överträdelser är

  • Överträdelse av etikprövningstillståndet
  • Villkor som meddelats i etikprövningstillståndet följs inte
  • Etikprövningstillstånd saknas


Vad händer med anmälan?

Överklagandenämnden beslutar om tillsyn ska ske av den verksamhet som anmälan avser. Nämndens beslut skickas till den person som lämnat in anmälan.

Anonym anmälan

Anmälan blir allmän handling när den kommer in till nämnden. Allmän handling kan begäras ut av vem som helst. Om du vill att din anmälan ska vara anonym kan du t.ex. skicka in den med post till:

Överklagandenämnden för etikprövning

c/o Vetenskapsrådet

Box 1035

101 38 Stockholm.

 

 

 

 

Anslagstavla

2020-09-16

Tillsynspolicy och tillsynsplan 2020

Överklagandenämnden för etikprövning har den 14 september 2020 beslutat om en tillsynspolicy och en tillsynsplan för 2020.
2020-08-20

Rapport av Överklagandenämndens för etikprövning förfrågan med anledning av ändringar i etikprövningslagen

Vidtagna åtgärder med anledning av ändringar i etikprövningslagen m.m.
2020-06-17

Åtalsanmälan av forskningsprojekt – tillsyn enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen)

Överklagandenämnden för etikprövning har den 15 juni 2020 beslutat att anmäla ett forskningsprojekt till Åklagarmyndigheten.