Behandling av personuppgifter hos Överklagandenämnden för etikprövning

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2016/679, ska den personuppgiftsansvarige lämna information kopplad till sin behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Överklagandenämnden för etikprövning är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för sitt myndighetsuppdrag.  Om du vill komma i kontakt med Överklagandenämnden för etikprövning kan du ringa 08-546 77 610 eller skicka e-post till: kansli@onep.se.

Vid Överklagandenämnden för etikprövning finns ett dataskyddsombud som du når via dataskyddsombud@onep.se eller telefonnummer 08-546 44 031.

Ändamål och rättslig grund

Centrala etikprövningsnämnden inrättades den 1 januari 2004 med uppgift att pröva ansökningar om etikprövning av forskning som avser människor och utöva tillsyn enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460). Den 1 januari 2019 bytte nämnden namn till Överklagandenämnden för etikprövning. Nämnden har även till uppgift att pröva vissa frågor enligt lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (2002:297). Nämndens verksamhet regleras genom förordningen med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning (2003:617).

I enlighet med 9 § förordningen med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning har det vid Överklagandenämnden för etikprövning inrättats en expertgrupp för oredlighet i forskning. Expertgruppen ska på begäran av ett universitet eller högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen  yttra sig i ärenden som rör utredningar av misstankar om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete.

I sitt uppdrag behandlar Överklagandenämnden för etikprövning personuppgifter i alla delar av verksamheten. När myndigheten samlar in personuppgifter finns information om ändamål, rättslig grund, hanteringen och skyddet av uppgifter och om den registrerades rättigheter.

Som statlig myndighet utgör den rättsliga grunden i huvudsak något av följande alternativ:

  • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.
  • Led i myndighetsutövning.

Hanteringen av och skyddet för personuppgifterna

Överklagandenämnden för etikprövning vidtar relevanta och tillräckliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa uppgiftsskyddet i enlighet med vid var tid gällande regler.

Uppgifterna bevaras eller gallras i enlighet med de författningskrav som ställs på Överklagandenämnden för etikprövning som myndighet.

Överklagandenämnden för etikprövning är en offentlig verksamhet vilket innebär att personuppgifter kan komma att bli föremål för utlämnande till tredjeman, bland annat vid en begäran om allmänna handlingar i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Ett utlämnande föregås alltid av en sekretessprövning.

Den registrerades rättigheter

Var och en har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Det finns också en rätt att under vissa förutsättningar få uppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personuppgifter. Vidare finns en rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet och en rätt att när som helst återta ett lämnat samtycke.

 

 

 

Anslagstavla

2018-12-03

Namnbyte

Centrala etikprövningsnämnden byter från och med den 1 januari 2019 namn till Överklagandenämnden för etikprövning, ÖNEP. Från årsskiftet nås hemsidan via www.onep.se och e-postadresserna kommer att avslutas med @onep.se.
2017-10-27

Pressmeddelande: Beslut om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning

Expertgruppen för oredlighet i forskning har i dag, på begäran av Karolinska Institutet (KI), beslutat om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2017-09-20

God forskningssed, VR 1708, ny delvis omarbetad version

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed, (Vetenskapsrådets rapportserie VR1708) avser att orientera om frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Nu finns en delvis omarbetad version av den senaste upplagan som publicerades 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftning.