Rapport av Överklagandenämndens för etikprövning förfrågan med anledning av ändringar i etikprövningslagen

2020-08-20

Vidtagna åtgärder med anledning av ändringar i etikprövningslagen m.m.

Överklagandenämnden för etikprövning har sedan den 1 januari 2020 ansvar för tillsyn över etikprövningslagen. I samband med att nämnden tilldelades nämnda ansvar infördes också ett skärpt ansvar för forskningshuvudmännen. En forskningshuvudman ska således vidta åtgärder för att förebygga att forskning i den egna verksamheten utförs utan erforderligt etikprövningstillstånd eller i strid med ett villkor som har meddelats av Etikprövningsmyndigheten eller Överklagandenämnden. Därtill skärptes straffen för den som bryter mot lagens bestämmelser. 

Nämnden skickade ut en enkät den 6 maj 2020 för att få en överblick över forskningshuvudmännens arbete med efterlevnaden av etikprövningslagen samt vilka åtgärder de har eller avser att vidta för att säkerställa att de följer de nya bestämmelserna. Därtill efterfrågades bl.a. förväntningar på nämndens tillsyn. 

De inkomna enkätsvaren har sammanställts i en rapport. Nämnden konstaterar att de inkomna enkätsvaren utgör en värdefull inblick i de olika aktörernas arbete med syfte att följa etikprövningslagen. Av svaren framgår vilka åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som planeras för framtiden, t.ex. informationsspridning, rutiner och kontrollmekanismer. Nämnden avser att framöver utarbeta information och råd till forskningshuvudmän, bl.a. med utgångspunkt i enkätsvaren. Nämndens förhoppning är att på så sätt ge vägledning till forskningshuvudmännens arbete för efterlevnad av etikprövningslagen.

Läs rapporten här

 

Aktuellt

2022-11-23

Annika Jäderlund tillträder som senior tillsynshandläggare och jurist

Annika Jäderlund kommer att börja på Överklagandenämnden för etikprövning den 1 januari 2023 som senior tillsynshandläggare och jurist.
2022-11-21

Lägg inte ner etikprövningarna

Med anledning av Mattias Svenssons artikel ”Lägg ner etikprövningarna”, har följande replik inkommit från Överklagandenämnden för etikprövning (Önep).
2022-04-06

Överklagandenämndens uppdrag och ansvar

Överklagandenämndens tillsynsansvar innebär i korthet att se till att forskning inte bedrivs i strid med lagen, dvs. att forskning inte bedrivs utan etikgodkännande eller i strid med villkor som har meddelats i samband med ett etikgodkännande.