Rapport av Överklagandenämndens för etikprövning förfrågan med anledning av ändringar i etikprövningslagen

2020-08-20

Vidtagna åtgärder med anledning av ändringar i etikprövningslagen m.m.

Överklagandenämnden för etikprövning har sedan den 1 januari 2020 ansvar för tillsyn över etikprövningslagen. I samband med att nämnden tilldelades nämnda ansvar infördes också ett skärpt ansvar för forskningshuvudmännen. En forskningshuvudman ska således vidta åtgärder för att förebygga att forskning i den egna verksamheten utförs utan erforderligt etikprövningstillstånd eller i strid med ett villkor som har meddelats av Etikprövningsmyndigheten eller Överklagandenämnden. Därtill skärptes straffen för den som bryter mot lagens bestämmelser. 

Nämnden skickade ut en enkät den 6 maj 2020 för att få en överblick över forskningshuvudmännens arbete med efterlevnaden av etikprövningslagen samt vilka åtgärder de har eller avser att vidta för att säkerställa att de följer de nya bestämmelserna. Därtill efterfrågades bl.a. förväntningar på nämndens tillsyn. 

De inkomna enkätsvaren har sammanställts i en rapport. Nämnden konstaterar att de inkomna enkätsvaren utgör en värdefull inblick i de olika aktörernas arbete med syfte att följa etikprövningslagen. Av svaren framgår vilka åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som planeras för framtiden, t.ex. informationsspridning, rutiner och kontrollmekanismer. Nämnden avser att framöver utarbeta information och råd till forskningshuvudmän, bl.a. med utgångspunkt i enkätsvaren. Nämndens förhoppning är att på så sätt ge vägledning till forskningshuvudmännens arbete för efterlevnad av etikprövningslagen.

Läs rapporten här

 

Aktuellt

2022-09-08

Senior tillsynshandläggare till Överklagandenämnden för etikprövning

Överklagandenämnden för etikprövning är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Nämnden har bl.a. ansvar för tillsyn över etikprövningslagen. Vi söker en person som tillsammans med en jurist, kansliet och nämndens ledamöter ska genomföra tillsynsuppdraget i praktiken. Då uppdraget är relativt nytt har du möjlighet att i stor omfattning delta i utformningen av detsamma.
2022-04-06

Överklagandenämndens uppdrag och ansvar

Överklagandenämndens tillsynsansvar innebär i korthet att se till att forskning inte bedrivs i strid med lagen, dvs. att forskning inte bedrivs utan etikgodkännande eller i strid med villkor som har meddelats i samband med ett etikgodkännande.
2022-04-06

Seminarium om tillsyn av etikprövningslagen

Överklagandenämnden för etikprövning bjuder in till två seminarietillfällen, 12 och 20 maj om tillsyn över etikprövningslagen.