Rapport av Överklagandenämndens för etikprövning förfrågan med anledning av ändringar i etikprövningslagen

2020-08-20

Vidtagna åtgärder med anledning av ändringar i etikprövningslagen m.m.

Överklagandenämnden för etikprövning har sedan den 1 januari 2020 ansvar för tillsyn över etikprövningslagen. I samband med att nämnden tilldelades nämnda ansvar infördes också ett skärpt ansvar för forskningshuvudmännen. En forskningshuvudman ska således vidta åtgärder för att förebygga att forskning i den egna verksamheten utförs utan erforderligt etikprövningstillstånd eller i strid med ett villkor som har meddelats av Etikprövningsmyndigheten eller Överklagandenämnden. Därtill skärptes straffen för den som bryter mot lagens bestämmelser. 

Nämnden skickade ut en enkät den 6 maj 2020 för att få en överblick över forskningshuvudmännens arbete med efterlevnaden av etikprövningslagen samt vilka åtgärder de har eller avser att vidta för att säkerställa att de följer de nya bestämmelserna. Därtill efterfrågades bl.a. förväntningar på nämndens tillsyn. 

De inkomna enkätsvaren har sammanställts i en rapport. Nämnden konstaterar att de inkomna enkätsvaren utgör en värdefull inblick i de olika aktörernas arbete med syfte att följa etikprövningslagen. Av svaren framgår vilka åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som planeras för framtiden, t.ex. informationsspridning, rutiner och kontrollmekanismer. Nämnden avser att framöver utarbeta information och råd till forskningshuvudmän, bl.a. med utgångspunkt i enkätsvaren. Nämndens förhoppning är att på så sätt ge vägledning till forskningshuvudmännens arbete för efterlevnad av etikprövningslagen.

Läs rapporten här

 

Aktuellt

2021-10-27

Rapport för egeninitierad tillsyn av psykologisk forskning

Genomförande och resultat av Överklagandenämndens tillsynsarbete.
2021-06-15

Rapport för egeninitierad tillsyn av forskning där barn är forskningspersoner

Genomförande och resultat av Överklagandenämndens tillsynsarbete.
2020-09-16

Tillsynspolicy och tillsynsplan 2020

Överklagandenämnden för etikprövning har den 14 september 2020 beslutat om en tillsynspolicy och en tillsynsplan för 2020.