Pressmeddelande: Beslut om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning

2017-10-27

Expertgruppen för oredlighet i forskning har i dag, på begäran av Karolinska Institutet (KI), beslutat om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.

Ärendet berör sex vetenskapliga artiklar vilka i allt väsentligt handlar om transplantationer av syntetiska luftstrupar. Artiklarna har tidigare granskats av professor Bengt Gerdin, vilken fann oredlighet i samtliga artiklar. KI friade trots det Paolo Macchiarini och övriga författare. Därefter har KI på nytt öppnat ärendet.

Expertgruppen har anlitat två externa sakkunniga, professorerna Martin Björck och Detlev Ganten, vilka i likhet med Bengt Gerdin funnit att det förekommer oredlighet i de anmälda artiklarna.

Expertgruppen konstaterar att transplantationerna av de syntetiska luftstruparna i artiklarna beskrivs som lyckade, något som inte har varit fallet. Expertgruppen finner att det har getts vilseledande och förskönande information om patienters faktiska tillstånd samt att betydelsefull information undanhållits i detta syfte och att det konstituerar oredlighet i forskning. Därtill har det falskeligen uppgetts att det funnits etikprövningstillstånd vilket också utgör oredlighet i forskning.

Expertgruppen finner att samtliga författare till de sex artiklarna är ansvariga för vetenskaplig oredlighet. Ansvaret vilar dock olika tungt på de författare som medverkat till artiklarna. Främst ansvarig är Paolo Macchiarini såsom huvudförfattare och forskningsledare samt övriga som haft en mer framträdande roll i forskningen och artikelförfattandet. Vilket närmare ansvar respektive författare har och vilka åtgärder som därmed ska vidtas för var och en är upp till arbetsgivaren att avgöra.

Expertgruppen uppmanar berörda tidskrifter att återkalla samtliga sex artiklar.

För kontakt:

Ordförande Lena Berke: 0706- 20 47 92

Kanslichef Jörgen Svidén: 0762- 25 76 66, jorgen.sviden@cepn.se

 

Press release in English (pdf)

 

 

Aktuellt

2022-09-08

Senior tillsynshandläggare till Överklagandenämnden för etikprövning

Överklagandenämnden för etikprövning är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Nämnden har bl.a. ansvar för tillsyn över etikprövningslagen. Vi söker en person som tillsammans med en jurist, kansliet och nämndens ledamöter ska genomföra tillsynsuppdraget i praktiken. Då uppdraget är relativt nytt har du möjlighet att i stor omfattning delta i utformningen av detsamma.
2022-04-06

Överklagandenämndens uppdrag och ansvar

Överklagandenämndens tillsynsansvar innebär i korthet att se till att forskning inte bedrivs i strid med lagen, dvs. att forskning inte bedrivs utan etikgodkännande eller i strid med villkor som har meddelats i samband med ett etikgodkännande.
2022-04-06

Seminarium om tillsyn av etikprövningslagen

Överklagandenämnden för etikprövning bjuder in till två seminarietillfällen, 12 och 20 maj om tillsyn över etikprövningslagen.