Expertgruppen för oredlighet i forskning upphör vid årsskiftet

2019-12-16

Expertgruppen för oredlighet i forskning upphör vid årsskiftet i samband med att en ny myndighet, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, inrättas.

 

Regeringen har i propositionen Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff (prop. 2018/19:165) föreslagit vissa ändringar i etikprövningslagen, bl.a. att Överklagandenämnden tilldelas ansvar för tillsyn över lagen.

Nämnden har påbörjat förberedelser för det kommande tillsynsansvaret, bl.a. påbörjat en strategi för arbetet och inlett rekryteringsprocess med att anställa två personer på kansliet.

Aktuellt

2022-04-06

Överklagandenämndens uppdrag och ansvar

Överklagandenämndens tillsynsansvar innebär i korthet att se till att forskning inte bedrivs i strid med lagen, dvs. att forskning inte bedrivs utan etikgodkännande eller i strid med villkor som har meddelats i samband med ett etikgodkännande.
2022-04-06

Seminarium om tillsyn av etikprövningslagen

Överklagandenämnden för etikprövning bjuder in till två seminarietillfällen, 12 och 20 maj om tillsyn över etikprövningslagen.
2021-12-21

Revidering av tillsynspolicy och fastställande av tillsynsplan för 2022

Överklagandenämnden för etikprövning har den 20 december 2021 beslutat om en reviderad tillsynspolicy och en tillsynsplan för 2022.