Expertgruppen för oredlighet i forskning upphör vid årsskiftet

2019-12-16

Expertgruppen för oredlighet i forskning upphör vid årsskiftet i samband med att en ny myndighet, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, inrättas.

 

Regeringen har i propositionen Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff (prop. 2018/19:165) föreslagit vissa ändringar i etikprövningslagen, bl.a. att Överklagandenämnden tilldelas ansvar för tillsyn över lagen.

Nämnden har påbörjat förberedelser för det kommande tillsynsansvaret, bl.a. påbörjat en strategi för arbetet och inlett rekryteringsprocess med att anställa två personer på kansliet.

Aktuellt

2021-10-27

Rapport för egeninitierad tillsyn av psykologisk forskning

Genomförande och resultat av Överklagandenämndens tillsynsarbete.
2021-06-15

Rapport för egeninitierad tillsyn av forskning där barn är forskningspersoner

Genomförande och resultat av Överklagandenämndens tillsynsarbete.
2020-09-16

Tillsynspolicy och tillsynsplan 2020

Överklagandenämnden för etikprövning har den 14 september 2020 beslutat om en tillsynspolicy och en tillsynsplan för 2020.