Åtalsanmälan av forskningsprojekt – tillsyn enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen)

2020-06-17

Överklagandenämnden för etikprövning har den 15 juni 2020 beslutat att anmäla ett forskningsprojekt till Åklagarmyndigheten.

ÖVERKLAGANDENÄMNDENS BESLUT

Överklagandenämnden för etikprövning har den 15 juni 2020 beslutat att anmäla ett forskningsprojekt till Åklagarmyndigheten.

Överklagandenämnden har mottagit två separata anmälningar om tillsyn av en forskningsstudie vid Uppsala universitet. Studien, vars syfte är att påvisa förekomsten av antikroppar och hur stor andel av testpersonerna som varit sjuka i Covid-19, har uppgetts sakna etikprövningstillstånd; tillstånd enligt 4 § etikprövningslagen har krävts då det är forskning som innehåller fysiska ingrepp på människor i form av blodprovstagning. Deltagarna har inte i förväg fått erforderlig information om provtagningen. 

Nämnden konstaterar att forskningen är tillståndspliktig enligt etikprövningslagen, eftersom blodprovstagning utgör ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson och bara får utföras om den har godkänts vid en etikprövning. Det innebär också att forskningen inte heller har följt lagens bestämmelser om information till forskningsperson och krav på samtycke, vilket är en förutsättning för att ett sådant forskningsprojekt ska kunna godkännas.

Nämnden finner också att förfarandet kan ha inneburit en risk för smittspridning av Covid-19 bland forskningspersonerna och de boende i bostadsrättsföreningen. Det kan därför inte uteslutas att provtagningsförfarandet lett till sjukdom. Nämnden anser att förfarandet kan underminera allmänhetens förtroende för framtida forskning. 

Sammanfattningsvis anser nämnden att forskningen har bedrivits utan erforderligt etikprövningstillstånd, i strid med etikprövningslagen. Nämnden har därför enligt 35 § tredje stycket etikprövningslagen en skyldighet att anmäla ärendet till åtal.  

Aktuellt

2021-10-27

Rapport för egeninitierad tillsyn av psykologisk forskning

Genomförande och resultat av Överklagandenämndens tillsynsarbete.
2021-06-15

Rapport för egeninitierad tillsyn av forskning där barn är forskningspersoner

Genomförande och resultat av Överklagandenämndens tillsynsarbete.
2020-09-16

Tillsynspolicy och tillsynsplan 2020

Överklagandenämnden för etikprövning har den 14 september 2020 beslutat om en tillsynspolicy och en tillsynsplan för 2020.