Åtalsanmälan av forskningsprojekt – tillsyn enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen)

2020-06-17

Överklagandenämnden för etikprövning har den 15 juni 2020 beslutat att anmäla ett forskningsprojekt till Åklagarmyndigheten.

ÖVERKLAGANDENÄMNDENS BESLUT

Överklagandenämnden för etikprövning har den 15 juni 2020 beslutat att anmäla ett forskningsprojekt till Åklagarmyndigheten.

Överklagandenämnden har mottagit två separata anmälningar om tillsyn av en forskningsstudie vid Uppsala universitet. Studien, vars syfte är att påvisa förekomsten av antikroppar och hur stor andel av testpersonerna som varit sjuka i Covid-19, har uppgetts sakna etikprövningstillstånd; tillstånd enligt 4 § etikprövningslagen har krävts då det är forskning som innehåller fysiska ingrepp på människor i form av blodprovstagning. Deltagarna har inte i förväg fått erforderlig information om provtagningen. 

Nämnden konstaterar att forskningen är tillståndspliktig enligt etikprövningslagen, eftersom blodprovstagning utgör ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson och bara får utföras om den har godkänts vid en etikprövning. Det innebär också att forskningen inte heller har följt lagens bestämmelser om information till forskningsperson och krav på samtycke, vilket är en förutsättning för att ett sådant forskningsprojekt ska kunna godkännas.

Nämnden finner också att förfarandet kan ha inneburit en risk för smittspridning av Covid-19 bland forskningspersonerna och de boende i bostadsrättsföreningen. Det kan därför inte uteslutas att provtagningsförfarandet lett till sjukdom. Nämnden anser att förfarandet kan underminera allmänhetens förtroende för framtida forskning. 

Sammanfattningsvis anser nämnden att forskningen har bedrivits utan erforderligt etikprövningstillstånd, i strid med etikprövningslagen. Nämnden har därför enligt 35 § tredje stycket etikprövningslagen en skyldighet att anmäla ärendet till åtal.  

Aktuellt

2022-09-08

Senior tillsynshandläggare till Överklagandenämnden för etikprövning

Överklagandenämnden för etikprövning är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Nämnden har bl.a. ansvar för tillsyn över etikprövningslagen. Vi söker en person som tillsammans med en jurist, kansliet och nämndens ledamöter ska genomföra tillsynsuppdraget i praktiken. Då uppdraget är relativt nytt har du möjlighet att i stor omfattning delta i utformningen av detsamma.
2022-04-06

Överklagandenämndens uppdrag och ansvar

Överklagandenämndens tillsynsansvar innebär i korthet att se till att forskning inte bedrivs i strid med lagen, dvs. att forskning inte bedrivs utan etikgodkännande eller i strid med villkor som har meddelats i samband med ett etikgodkännande.
2022-04-06

Seminarium om tillsyn av etikprövningslagen

Överklagandenämnden för etikprövning bjuder in till två seminarietillfällen, 12 och 20 maj om tillsyn över etikprövningslagen.