Överklagandenämndens tillsyn

Överklagandenämnden för etikprövning har viss tillsyn över efterlevnaden av etikprövningslagen, förutsatt att tillsynen inte faller inom någon annan myndighets ansvarsområde.

Enligt 34 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen) har Överklagandenämnden för etikprövning tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Detta gäller dock inte i den mån tillsynen faller inom någon annan myndighets ansvarsområde.

I regeringens proposition 2002/03:50 s. 164 och 206, anges att den forskning som behöver tillsyn enligt etikprövningslagen är den forskning som inte täcks av det tillsynsansvar som Socialstyrelsen (numera Inspektionen för vård och omsorg), Läkemedelsverket och Datainspektionen har. Vidare anges att den forskning som bland annat blir kvar att utöva tillsyn över, är medicinsk och psykologisk grundforskning som bedrivs av annan huvudman än vårdgivare inom hälso- och sjukvården, exempelvis i anslutning till lärosätenas medicinska institutioner. Detta innebär att det är ett mindre område som det återstår att utöva tillsyn över.

Förebyggande 

Nämndens tillsyn syftar till att förebygga att forskning som omfattas av lagen bedrivs utan att ha godkänts vid etikprövning eller i strid med villkor som meddelats i samband med godkännande vid etikprövning. För att förhindra att sådan forskning ändå sker har nämnden vissa befogenheter, t.ex. att utfärda förbud. Nämnden är också skyldig att göra åtalsanmälan om det finns skälig misstanke om straffbelagd överträdelse av etikprövningslagen. I sistnämnda hänseende gäller att endast uppsåtliga överträdelser kan medföra straffansvar.

Överklagandenämnden för etikprövning utövar ingen tillsyn över Etikprövningsmyndigheten och dess beslut, utan Etikprövningsmyndigheten står, i likhet med Överklagandenämnden för etikprövning, under den sedvanliga tillsynen av JO och JK.

Anslagstavla

2018-12-03

Namnbyte

Centrala etikprövningsnämnden byter från och med den 1 januari 2019 namn till Överklagandenämnden för etikprövning, ÖNEP. Från årsskiftet nås hemsidan via www.onep.se och e-postadresserna kommer att avslutas med @onep.se.
2017-10-27

Pressmeddelande: Beslut om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning

Expertgruppen för oredlighet i forskning har i dag, på begäran av Karolinska Institutet (KI), beslutat om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2017-09-20

God forskningssed, VR 1708, ny delvis omarbetad version

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed, (Vetenskapsrådets rapportserie VR1708) avser att orientera om frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Nu finns en delvis omarbetad version av den senaste upplagan som publicerades 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftning.