Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Överklagandenämnden för etikprövning

Expertgruppen för oredlighet i forskning har upphört.

Expertgruppen för oredlighet i forskning har upphört vid årsskiftet i samband med att en ny myndighet, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, inrättas. Läs mer här

 

 

Expertgruppen för oredlighet i forskning består av en ordförande och sex övriga ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. De övriga ledamöterna ska ha vetenskaplig kompetens inom olika forskningsområden, varav en ledamot ska företräda etisk sakkunskap.

Den 1 januari 2010 fick Överklagandenämnden för etikprövning (dåvarande Centrala etikprövningsnämnden) en ny uppgift. I enlighet med 9 § förordningen (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning har det vid nämnden inrättats en expertgrupp för oredlighet i forskning. Expertgruppen ska på begäran av ett universitet eller högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) yttra sig i ärenden som rör utredningar av misstankar om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete (SFS 2013:507).

Utses av regeringen

Expertgruppen för oredlighet i forskning består av en ordförande och sex övriga ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. De övriga ledamöterna ska ha vetenskaplig kompetens inom olika forskningsområden, varav en ledamot ska företräda etisk sakkunskap. För samtliga ledamöter i expertgruppen finns personliga ersättare. Alla ledamöter och ersättare utses av regeringen för en bestämd tid (9-11 § § förordningen med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning).

Högskolans utredningsskyldighet

Enligt 1 kap. 16 högskoleförordningen (1993:100) ska en högskola som genom en anmälan eller på något annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat utvecklingsarbete vid högskolan utreda misstankarna. En högskola får under pågående utredning hämta in ett yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning hos Överklagandenämnden för etikprövning. Om den person som väckt frågan om misstanke om oredlighet, eller den person som misstanken riktas mot, begär det, ska högskolan hämta in ett sådant yttrande. Något yttrande behöver dock inte hämtas in, om högskolan bedömer det som uppenbart obehövligt.

Expertgruppen för oredlighet i forskning vid ÖNEP

Ledamot, tillika ordförande  

Personlig ersättare

Lena Berke, f.d lagman vid Stockholms tingsrätt      Jerry Eriksson, kammarrättslagman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Elisabeth Rachlew, professor  Sofia Feltzing, professor
Ulrik Ringborg, professor Holger Luthman, professor
Elin Wihlborg, professor Aleksander Giwercman, professor
Lena Halldenius, professor Björn Petersson, docent
Göran Sandberg, professor Karin Sporre, professor 
Jack Lysholm, professor Per Carlbring, professor

 

Expertgruppen för oredlighet i forskning är medlem i the European Network of Research Integrity Offices, ENRIO

 

Anslagstavla

2019-12-16

Expertgruppen för oredlighet i forskning upphör vid årsskiftet

Expertgruppen för oredlighet i forskning upphör vid årsskiftet i samband med att en ny myndighet, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, inrättas.
2018-12-03

Namnbyte

Centrala etikprövningsnämnden byter från och med den 1 januari 2019 namn till Överklagandenämnden för etikprövning, ÖNEP. Från årsskiftet nås hemsidan via www.onep.se och e-postadresserna kommer att avslutas med @onep.se.
2017-10-27

Pressmeddelande: Beslut om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning

Expertgruppen för oredlighet i forskning har i dag, på begäran av Karolinska Institutet (KI), beslutat om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.