Pressmeddelande: Beslut om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning

2017-10-27

Expertgruppen för oredlighet i forskning har i dag, på begäran av Karolinska Institutet (KI), beslutat om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.

Ärendet berör sex vetenskapliga artiklar vilka i allt väsentligt handlar om transplantationer av syntetiska luftstrupar. Artiklarna har tidigare granskats av professor Bengt Gerdin, vilken fann oredlighet i samtliga artiklar. KI friade trots det Paolo Macchiarini och övriga författare. Därefter har KI på nytt öppnat ärendet.

Expertgruppen har anlitat två externa sakkunniga, professorerna Martin Björck och Detlev Ganten, vilka i likhet med Bengt Gerdin funnit att det förekommer oredlighet i de anmälda artiklarna.

Expertgruppen konstaterar att transplantationerna av de syntetiska luftstruparna i artiklarna beskrivs som lyckade, något som inte har varit fallet. Expertgruppen finner att det har getts vilseledande och förskönande information om patienters faktiska tillstånd samt att betydelsefull information undanhållits i detta syfte och att det konstituerar oredlighet i forskning. Därtill har det falskeligen uppgetts att det funnits etikprövningstillstånd vilket också utgör oredlighet i forskning.

Expertgruppen finner att samtliga författare till de sex artiklarna är ansvariga för vetenskaplig oredlighet. Ansvaret vilar dock olika tungt på de författare som medverkat till artiklarna. Främst ansvarig är Paolo Macchiarini såsom huvudförfattare och forskningsledare samt övriga som haft en mer framträdande roll i forskningen och artikelförfattandet. Vilket närmare ansvar respektive författare har och vilka åtgärder som därmed ska vidtas för var och en är upp till arbetsgivaren att avgöra.

Expertgruppen uppmanar berörda tidskrifter att återkalla samtliga sex artiklar.

För kontakt:

Ordförande Lena Berke: 0706- 20 47 92

Kanslichef Jörgen Svidén: 0762- 25 76 66, jorgen.sviden@cepn.se

 

Press release in English (pdf)

 

 

Anslagstavla

2018-12-03

Namnbyte

Centrala etikprövningsnämnden byter från och med den 1 januari 2019 namn till Överklagandenämnden för etikprövning, ÖNEP. Från årsskiftet nås hemsidan via www.onep.se och e-postadresserna kommer att avslutas med @onep.se.
2017-10-27

Pressmeddelande: Beslut om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning

Expertgruppen för oredlighet i forskning har i dag, på begäran av Karolinska Institutet (KI), beslutat om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2017-09-20

God forskningssed, VR 1708, ny delvis omarbetad version

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed, (Vetenskapsrådets rapportserie VR1708) avser att orientera om frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Nu finns en delvis omarbetad version av den senaste upplagan som publicerades 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftning.